OBWIESZCZENIE nr RPPiOS.6733.17.2015 o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci wodociągowej na terenie działek o nr ewid, 13/7, 13/17, 13/27, 392/2, 392/6 i 393 obręb Zakrzewo, gmina Dopiewo