OBWIESZCZENIE nr RPPiOS.6733.10.2015 o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie drogi wraz z chodnikiem i odwodnieniem w postaci kanalizacji deszczowej na terenie działek o nr ewid. 51/5, 66, 67, 75/15 76 i 77 obręb Dąbrówka, gmina Dopiewo