OBWIESZCZENIE nr RPPiOS.6733.23.2015 o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej na terenie działki o nr ewid. 372/2, 399, 397, 471/14 obręb Dąbrowa oraz na terenie działek o numerze ewidencyjnym 1/4 i 3/4 obręb Skórzewo, Gmina Dopiewo