OBWIESZCZENIE nr RPPiOS.6733.19.2015 o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na zmianie sposobu użytkowania starej szkoły podstawowej na obiekty o charakterze kulturalno-społecznym (świetlica wiejska, dom kultury) na terenie działki o nr ewid. 236/1 obręb Więckowice, gmina Dopiewo