OBWIESZCZENIE nr RPPiOS.6733.31.2015 o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej budowie oświetlenia drogowego na terenie działki o nr ewid. 193 obręb Gołuski, Gmina Dopiewo