OBWIESZCZENIE nr RPPiOS.6733.38.2015 o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenie działek o nr ewid, 626, 110/2, 110/3, 154/15, 154/27 oraz 156/7 obręb Konarzewo, gmina Dopiewo