OBWIESZCZENIE nr RPPiOS.6733.33.2015 o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na  budowie oświetlenia drogowego na terenie działki o nr ewid. 506/7 obręb Skórzewo, Gmina Dopiewo