OBWIESZCZENIE nr RPPiOS.6733.32.2015 o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie oświetlenia drogowego na terenie działek o nr ewid. 246/8 oraz 245/7 obręb Skórzewo, Gmina Dopiewo