OBWIESZCZENIE nr RPPiOS.6733.30.2015 o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie oświetlenia drogowego na terenie działki o nr ewid. 205/10 obręb Konarzewo, Gmina Dopiewo