OBWIESZCZENIE nr RPPiOS.6733.28.2015 o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie oświetlenia drogowego na terenie działki o nr ewid. 263/8 obręb Dopiewiec, Gmina Dopiewo