OBWIESZCZENIE nr RPPiOS.6733.26.2015 o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na  budowie oświetlenia drogowego na terenie działki o nr ewid. 158/6 obręb Konarzewo, Gmina Dopiewo