OBWIESZCZENIE nr RPPiOS.6733.24.2015 o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na  budowie oświetlenia drogowego na terenie działek o nr ewid. 216/16 oraz 216/17 obręb Konarzewo, Gmina Dopiewo