OBWIESZCZENIE nr RPPiOS.6733.34.2015 o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie gazociągu średniego ciśnienia dn 63PE na terenie działek o nr ewid. 105/9 i 106 położonych w obrębie Zakrzewo, gmina Dopiewo