OBWIESZCZENIE nr RPPiOS.6733.3.2015 o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie linii elektroenergetycznej kablowej niskiego napięcia wraz ze złączami kablowo pomiarowymi na terenie działek o nr ewid. 217/13, 217/5. 217/6, 217/7, 217/8, 217/9, 217/10, 217/11, 217/12, 372/2 i 442/23 obręb Dąbrowa, gmina Dopiewo