OBWIESZCZENIE nr RPPiOS.6733.19.2015 o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na zmianie sposobu użytkowania starej szkoły podstawowej na obiekty o charakterze kulturalno-społecznym na terenie działki o nr ewid. 236/1 obręb Więckowice, gmina Dopiewo