OBWIESZCZENIE nr RPPiOS.6733.8.2015 o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie drogi wraz z chodnikiem i odwodnieniem w postaci kanalizacji deszczowej na terenie działek o nr ewid. 372/2 i 451/6 obręb Dąbrowa, Gmina Dopiewo