OBWIESZCZENIE nr RPPiOS.6733.10.2015 o zmianie wniosku w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie drogi wraz z chodnikiem i odwodnieniem w postaci kanalizacji deszczowej na terenie działek o nr ewid. 66, 67, 76, 77 i 75/15 obręb Dąbrówka, gmina Dopiewo na działki o nr ewidencyjnym 66, 67, 76, 77, 75/15 i 51/5 obręb Dąbrówka, Gmina Dopiewo