OBWIESZCZENIE nr RPPiOS.6733.5.2015 o zmianie wniosku w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie drogi wraz z chodnikiem i odwodnieniem w postaci kanalizacji deszczowej na terenie działek o nr ewid 36, 42/3, 42/4 i 42/6  obręb Dąbrówka, gmina Dopiewo na działki o nr ewidencyjnym 42/3, 42/4 i 42/6 obręb Dąbrówka, Gmina Dopiewo