OBWIESZCZENIE nr RPPiOS.6733.7.2015 o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie drogi wraz z chodnikiem i odwodnieniem w postaci kanalizacji deszczowej na terenie działek o nr ewid. 590/1, 617/2 i 844 obręb Dopiewo, gmina Dopiewo