OBWIESZCZENIE nr RPPiOS.6733.6.2015 o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie drogi wraz z chodnikiem i odwodnieniem w postaci kanalizacji deszczowej na terenie działek o nr ewid. 685/2 i 710 obręb Dopiewo, gmina Dopiewo