OBWIESZCZENIE nr RPPiOS.6733.4.2015 o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie drogi wraz z chodnikiem i odwodnieniem w postaci kanalizacji deszczowej na terenie działek o nr ewid. 37/7, 37/10 i 43/2, obręb Palędzie, gmina Dopiewo