OBWIESZCZENIE nr RPPiOS.6733.1.2015 o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie linii elektroenergetycznej SN 15kV, stacji transformatorowej SN/nN słupowej, linii elektroenergetycznej nN 0,4kV kablowej ze złączami na działce o numerze ewidencyjnym 542/22 obręb Konarzewo, gmina Dopiewo