OBWIESZCZENIE nr RPPiOS.6733.16.2015 o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na polegającej na budowie sieci wodociągowej na terenie działki o nr ewid, 74/1 obręb Skórzewo, gmina Dopiewo