OBWIESZCZENIE nr RPPiOS.6733.12.2015 o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowy kablowej sieci nn 0,4kV na terenie działek o nr ewid. 68/18, 68/19, 68/20, 68/21 i 68/22 obręb Więckowice, gmina Dopiewo.