OBWIESZCZENIE nr RPPiOS.6733.11.2015 o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowy drogi wraz z chodnikiem i odwodnieniem w postaci kanalizacji deszczowej na terenie działek o nr ewid. 50/2, i 183 obręb Dopiewiec, gmina Dopiewo.