OBWIESZCZENIE nr RPPiOS.6733.10.2015 o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie drogi wraz z chodnikiem i odwodnieniem w postaci kanalizacji deszczowej na terenie działek o nr ewid. 66, 67, i 78 obręb Dąbrówka, gmina Dopiewo.