OBWIESZCZENIE nr RPPiOS.6733.5.2015 o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie drogi wraz z chodnikiem, miejscami postojowymi i odwodnieniem w postaci kanalizacji deszczowej na terenie działek o nr ewid. 36, 42/3, 42/4 i 42/6, obręb Dąbrówka, gmina Dopiewo.