Zgodnie z art. 19a ust. 3 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 Nr 234, poz. 1536 ze zmianami) Gmina Dopiewo zamieszcza ofertę  na realizację  zadania publicznego pt. „Obóz harcerski” złożoną przez Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Wielkopolska Hufiec Poznań – Rejon Ośrodek Buk Szczep Dopiewo.