Na podstawie art. 39 ust. 6a Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity z dnia 25 stycznia 2007 r. - Dz. U. Nr 19, poz. 115 ze zmianami) informuję, że Gmina przygotowuje niżej wymienione zadania inwestycyjne:

  • Dąbrówka budowa ulicy Kolejowej
  • Dąbrówka przebudowa ulic: Lipowej i Majątkowej
  • Dopiewiec budowa ulicy Wierzbowej
  • Dopiewo budowa ulicy Niecałej
  • Dopiewo budowa ulicy Wodnej
  • Palędzie budowa ulicy Różanej
  • Skórzewo budowa ulicy Akacjowej
  • Palędzie budowa ulicy Nowej
  • Skórzewo budowa ulicy Wiśniowej

W ramach tych inwestycji może powstać obowiązek wybudowania w pasie drogowym dróg gminnych kanału technologicznego, o ile w ciągu 60 dni od daty umieszczenia niniejszej informacji na stronie internetowej, zgłosi się podmiot zainteresowany udostępnieniem takiego kanału i będą możliwości techniczne umieszczenia kanału.

Kanał udostępniany jest na zasadach uregulowanych w art. 39, ust. 7-7f Ustawy o drogach publicznych. Zgodnie z art. 4 pkt 15a Ustawy o drogach publicznych – kanał technologiczny to ciąg osłonowych elementów obudowy studni kablowych oraz innych obiektów lub urządzeń służących umieszczeniu lub eksploatacji.

Jednocześnie Gmina Dopiewo informuję, że zgodnie z art. 39 ust. 6b Ustawy o drogach publicznych podmiot który zgłosi zainteresowanie udostępnieniem przez zarządcę drogi kanału technologicznego, a następnie po jego wybudowaniu nie złoży oferty (zawarcia umowy najmu lub dzierżawy kanału), jest zobowiązany zwrócić zarządcy drogi koszty wybudowania kanału technologicznego, o ile nie udostępniono tego kanału innym podmiotom.

Z dokładnym przebiegiem dróg można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy Dopiewo.