Data posiedzenia:
2013-01-10

Status:
Planowane

Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie XLI sesji Rady Gminy Dopiewo.
2. Stwierdzenie kworum.
3. Odczytanie porządku obrad XLI sesji Rady Gminy.
4. Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr V/37/11 Rady Gminy Dopiewo z dnia 28 lutego 2011 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dopiewo na lata 2011-2021.
5. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy Dopiewo na 2013 r.
a) przedstawienie podstawowych założeń projektu uchwały budżetowej,
b) przedstawienie autopoprawek Wójta Gminy, które są skutkiem:
- uwzględnienia przez Wójta zgłoszonych poprawek,
- innych okoliczności;
c) odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu;
d) odczytanie opinii Komisji Budżetu i zgłoszonych propozycji poprawek;
e) dyskusję na temat opinii Komisji Budżetu;
f) głosowanie propozycji poprawek nie uwzględnionych przez Wójta Gminy w autopoprawce do projektu uchwały budżetowej;
- poprawki pozytywnie zaopiniowane przez Komisję Budżetu;
- wnioski mniejszości według następującego porządku:
• poprawki zgłoszone przez stałe komisje - według kolejności zgłoszeń,
• poprawki zgłoszone przez radnych - według kolejności zgłoszeń.
g) głosowanie autopoprawek zgłoszonych przez Wójta Gminy po dyskusji na temat opinii Komisji Budżetu;
h) głosowanie nad uchwałą budżetową.
6. Zakończenie obrad XLI Sesji Rady Gminy Dopiewo.


Uwagi:
Rada Gminy Dopiewo informuje, iż obrady XLI sesji z dnia 3 stycznia 2013 r. i 7 stycznia 2013 r. będą kontynuowane w dniu 10 stycznia 2013 r. o godz. 10:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Dopiewo.