Data posiedzenia:
2012-12-13

Status:
Planowane

Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie XL sesji Rady Gminy Dopiewo.
2. Stwierdzenie kworum.
3. Odczytanie porządku obrad XL sesji Rady Gminy.
4. Projekt uchwały w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z
upływem 2012 roku.
5. Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XVIII/148/11 Rady Gminy Dopiewo
z dnia 21 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dopiewo na 2012 rok.
6. Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr V/37/11 Rady Gminy Dopiewo z dnia
28 lutego 2011 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Dopiewo na lata 2011-2021.
7. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy Dopiewo na 2013 r.
a) przedstawienie podstawowych założeń projektu uchwały budżetowej,
b) przedstawienie autopoprawek Wójta Gminy, które są skutkiem:
- uwzględnienia przez Wójta zgłoszonych poprawek,
- innych okoliczności;
c) odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu;
d) odczytanie opinii Komisji Budżetu i zgłoszonych propozycji poprawek;
e) dyskusję na temat opinii Komisji Budżetu;
f) głosowanie propozycji poprawek nie uwzględnionych przez Wójta Gminy w autopoprawce do projektu uchwały budżetowej;
- poprawki pozytywnie zaopiniowane przez Komisję Budżetu;
- wnioski mniejszości według następującego porządku:
• poprawki zgłoszone przez stałe komisje - według kolejności zgłoszeń,
• poprawki zgłoszone przez radnych - według kolejności zgłoszeń.
g) głosowanie autopoprawek zgłoszonych przez Wójta Gminy po dyskusji na temat opinii Komisji Budżetu;
h) głosowanie nad uchwałą budżetową.
8. Zakończenie obrad XL Sesji Rady Gminy Dopiewo.


Uwagi:
Sesja będzie miała miejsce w sali konferencyjnej Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Dopiewie przy ul. Polnej 1 w Dopiewie.