ZASADY OGÓLNE
Artykuł 1.
Kodeks wyznacza zasady (standardy) postępowania Radnych Gminy Dopiewo w związku z wykonywaniem przez nich zadań publicznych, tj. pełnieniem służby publicznej.

Artykuł 2.
Radny Gminy Dopiewo:
 1. Traktuje pracę jako służbę publiczną, ma zawsze na względzie dobro całej wspólnoty samorządowej i Gminy.
 2. Działa tak, aby być wzorem praworządności i prowadzić do pogłębienia zaufania mieszkańców do Rady.
 3. Swoim postępowaniem daje świadectwo o Radzie oraz współtworzy wizerunek Rady.
 4. Pamięta o służebnym charakterze swojej pracy, wykonuje ją rzetelnie i sumiennie z poszanowaniem godności innych i poczuciem godności własnej.

ZASADA LEGALIZMU
Artykuł 3.
 1. Radny Gminy Dopiewo:
  1. pełni funkcję w ramach prawa i działa zgodnie z prawem,
  2. respektuje konstytucyjną zasadę podziału władzy. Nie ingeruje w kompetencje organów wykonawczych Gminy,
  3. respektuje zakazy i ograniczenia przewidziane w przepisach szczególnych w związku z pełnieniem funkcji Radnego.
 2. Podejmowane przez Radnego rozstrzygnięcia posiadają podstawę prawną, a ich treść jest zgodna z obowiązującymi przepisami prawa.

Artykuł 4.
Radny Gminy Dopiewo:
 1. zobowiązany jest do znajomości przepisów prawa będącego podstawą pełnienia funkcji,
 2. nie podejmuje działań, które mogłyby zachęcić innych do łamania przepisów prawa i niniejszego kodeksu,
 3. nie ujawnia informacji poufnych ani nie wykorzystuje ich dla korzyści finansowych lub osobistych, zarówno w trakcie kadencji, jak i po jej zakończeniu.

ZASADA BEZSTRONNOŚCI I NIEZAWISŁOŚCI
Artykuł 5.
Radny Gminy Dopiewo:
 1. działa bezstronnie i bezinteresownie,
 2. nie uczestniczy w podejmowaniu decyzji, naradach, opiniowaniu lub głosowaniu w sprawach, w których ma bezpośredni lub pośredni interes osobisty,
 3. kieruje się interesem wspólnoty samorządowej i nie czerpie korzyści materialnych ani osobistych (w czasie kadencji ani po jej zakończeniu) z tytułu sprawowanej funkcji, nie działa też w prywatnym interesie osób lub grup osób,
 4. nie dopuszcza do powstania konfliktu interesów między interesem publicznym a prywatnym. W sytuacji powstania konfliktu interesów dba, aby został on rozstrzygnięty zgodnie z prawem,
 5. nie podejmuje prac, ani zajęć kolidujących z funkcją radnego,
 6. nie podejmuje arbitralnych rozstrzygnięć, które mogą mieć negatywny wpływ na sytuację obywateli oraz powstrzymuje się od wszelkich form promowania jakichkolwiek grup interesów,
 7. korzysta z uprawnień wyłącznie dla osiągnięcia celów, dla których uprawnienia te zostały mu powierzone mocą przepisów prawa,
 8. nie angażuje się w działania, które zagrażają prawidłowemu wypełnianiu funkcji lub wpływają negatywnie na obiektywizm podejmowanych decyzji,
 9. nie ulega żadnym naciskom, nie przyjmuje żadnych zobowiązań wynikających z pokrewieństwa lub znajomości, nie przyjmuje żadnych korzyści materialnych ani osobistych.

ZASADA ODPOWIEDZIALNOŚCI
Artykuł 6.
Radny Gminy Dopiewo jest odpowiedzialny przed całą wspólnotą samorządową w zakresie sprawowanej funkcji publicznej, w tym w szczególności:
 1. ponosi odpowiedzialność za rozstrzygnięcia i działania, nie unikając trudnych rozstrzygnięć,
 2. zobowiązany jest do przestrzegania dyscypliny finansowej i budżetowej, a w sprawach majątkowych i finansowych winien wykazywać należytą staranność i gospodarność.

ZASADA PRZEJRZYSTOŚCI
Artykuł 7.
Radny Gminy Dopiewo:
 1. udziela obywatelom wyczerpujących informacji o realizacji zadań publicznych na rzecz wspólnoty samorządowej, którą reprezentuje, w tym celu bierze udział w spotka­niach z mieszkańcami gminy,
 2. w kontaktach z obywatelami zachowuje się uprzejmie, jest pomocny i życzliwy, dba o dobre stosunki między­ludzkie,
 3. cechuje się wysoką kulturą osobistą w miejscu pracy i poza nim,
 4. podnosi swoje kwalifikacje związane z wykonywaniem zadań publicznych poprzez udział w szkoleniach i kursach dotyczących działania samorządu terytorialnego.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Artykuł 8.
Radny Gminy Dopiewo obowiązany jest do przestrzegania przepisów Kodeksu i kierowania się jego zasadami.

Treść kodeksu etycznego radnego została opublikowana w nr 10/2005 czasopisma "Echo Dopiewa".