Uchwała Nr IV/27/11

Rady Gminy Dopiewo

z dnia 28 stycznia 2011 r.

                                                                                         

w sprawie realizacji projektu o nazwie: „Równy start” – wyrównywanie szans edukacyjnych uczennic i uczniów ze szkół podstawowych z gminy Dopiewo o numerze POKL.09.01.02-30-318/10

 

 

Na podstawie art. 18 ust. 1, w związku z art. 7 ust 1 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001r., Nr 142, poz. 1591, zm: Dz.U. z 2002r., Nr 23, poz. 220; Dz.U. z 2002r., Nr 62, poz. 558; Dz.U. z 2002r., Nr 113, poz. 984; Dz.U. z 2002r., nr 214, poz. 1806; Dz.U. z 2003r., Nr 80, poz. 717; Dz.U. z 2003r., Nr 162, poz. 1568; Dz.U. z 2002r., Nr 153, poz. 1271; Dz.U. z 2004r., Nr 102, poz. 1055; Dz.U. z 2004r., Nr 116, poz. 1203; Dz.U. z 2002r., Nr 214, poz. 1806; Dz.U. z 2005r., Nr 172, poz. 1441; Dz.U. z 2006r., Nr 17, poz. 128; Dz.U. z 2005r., Nr 175, poz. 1457; Dz.U. z 2006r., nr 181, poz. 1337; Dz.U. z 2007r., Nr 48, poz. 327; Dz.U. z 2007r., Nr 138, poz. 974; Dz.U. z 2007r., Nr 173, poz. 1218; Dz.U. z 2008r., Nr 180, poz. 1111; Dz.U. z 2008r., Nr 223, poz. 1458; Dz.U. z 2009r., Nr 52, poz. 420; Dz.U. z 2009r., Nr 157, poz. 1241 Dz.U. z 2010r.,nr 28, poz.142, Dz. U. z 2010r. ,nr 28, poz. 146, Dz.u. z 2010r.nr 106, poz. 675, Dz. U. z 2010r., Nr 40, poz. 230) uchwala się, co następuje:

 

 

§ 1. Rada Gminy Dopiewo wyraża zgodę na przystąpienie Gminy Dopiewo do realizacji projektu o nazwie: „Równy start” – wyrównywanie szans edukacyjnych uczennic i uczniów ze szkół podstawowych z gminy Dopiewo”  realizowanego w okresie od 15 września 2010 r. do 31 sierpnia 2013 r. którego koszt całkowity wynosi 263 116,00zł w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytetu IX "Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach", Działania 9.1 - "Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty”; Poddziałania 9.1.2 „Wyrównywania szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych”.

 

 

§ 2. Upoważnia się Wójta Gminy Dopiewo do podejmowania wszelkich działań dotyczących realizacji  projektu o nazwie: „Równy start” – wyrównywanie szans edukacyjnych uczennic i uczniów ze szkół podstawowych z gminy Dopiewo”   w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytetu IX "Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach", Działania 9.1 - "Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty”; Poddziałania 9.1.2 „Wyrównywania szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych”.

 

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

 

Uzasadnienie

 

 

 

 

Podjęcie Uchwały jest niezbędne do uzyskania wsparcia z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytetu IX "Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach", Działania 9.1 - "Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty”; Poddziałania 9.1.2 „Wyrównywania szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych”.