Uchwała Nr IV/29/11

                                                          Rady Gminy Dopiewo

                                                          z dnia 28 stycznia 2011 r.

 

w sprawie  powołania Komisji Statutowej Rady Gminy Dopiewo.

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 1 oraz art. 21 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001r., Nr 142, poz. 1591, zm: Dz. U. z 2002r., Nr 23, poz. 220; Dz. U. z 2002r., Nr 62, poz. 558; Dz. U. z 2002r., Nr 113, poz. 984; Dz. U. z 2002r., nr 214, poz. 1806; Dz. U. z 2003r., Nr 80, poz. 717; Dz. U. z 2003r., Nr 162, poz. 1568; Dz. U. z 2002r., Nr 153, poz. 1271; Dz. U. z 2004r., Nr 102, poz. 1055; Dz. U. z 2004r., Nr 116, poz. 1203; Dz. U. z 2002r., Nr 214, poz. 1806; Dz. U. z 2005r., Nr 172, poz. 1441; Dz. U. z 2006r., Nr 17, poz. 128; Dz. U. z 2005r., Nr 175, poz. 1457; Dz. U. z 2006r., nr 181, poz. 1337; Dz. U. z 2007r., Nr 48, poz. 327; Dz. U. z 2007r., Nr 138, poz. 974; Dz. U. z 2007r., Nr 173, poz. 1218; Dz. U. z 2008r., Nr 180, poz. 1111; Dz. U. z 2008r., Nr 223, poz. 1458; Dz. U. z 2009r., Nr 52, poz. 420; Dz. U. z 2009r., Nr 157, poz. 1241 Dz. U. z 2010r., Nr 28, poz.142, Dz. U. z 2010r. , Nr 28, poz. 146, Dz. U. z 2010r., Nr 106, poz. 675, Dz. U. z 2010r., Nr 40, poz. 230), Rada Gminy uchwala co następuje:

 

 

§ 1. Powołuje się Komisje Statutową w celu przygotowania propozycji zmian w Statucie   Gminy Dopiewo, zwanej dalej Komisją.

 

 

§ 2. W skład Komisji wchodzą następujące osoby:

 

1.      Marta Jamont,

 

2.      Magda Gąsiorowska,

 

3.      Radosław Przestacki,

 

4.      Wojciech Szalbierz.

 

 

§ 3. Wykonanie  uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Gminy Dopiewo.

 

 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.