Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Dopiewo

Kolorowy pasek

Uchwała Nr IV/17/11RG Dopiewo z 28 I 2011 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy stałych Komisji Rady Gminy Dopiewo na rok 2011

Uchwała Nr IV/17/11

Rady Gminy Dopiewo

z dnia 28 stycznia 2011 r.

w sprawie zatwierdzenia planu pracy stałych Komisji Rady Gminy Dopiewo na rok 2011.

Na podstawie art. 18 ust. 1, art. 21 ust 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001r., Nr 142, poz. 1591, zm: Dz. U. z 2002r., Nr 23, poz. 220; Dz. U. z 2002r., Nr 62, poz. 558; Dz. U. z 2002r., Nr 113, poz. 984; Dz. U. z 2002r., nr 214, poz. 1806; Dz. U. z 2003r., Nr 80, poz. 717; Dz. U. z 2003r., Nr 162, poz. 1568; Dz. U. z 2002r., Nr 153, poz. 1271; Dz. U. z 2004r., Nr 102, poz. 1055; Dz. U. z 2004r., Nr 116, poz. 1203; Dz. U. z 2002r., Nr 214, poz. 1806; Dz. U. z 2005r., Nr 172, poz. 1441; Dz. U. z 2006r., Nr 17, poz. 128; Dz. U. z 2005r., Nr 175, poz. 1457; Dz. U. z 2006r., nr 181, poz. 1337; Dz. U. z 2007r., Nr 48, poz. 327; Dz. U. z 2007r., Nr 138, poz. 974; Dz. U. z 2007r., Nr 173, poz. 1218; Dz. U. z 2008r., Nr 180, poz. 1111; Dz. U. z 2008r., Nr 223, poz. 1458; Dz. U. z 2009r., Nr 52, poz. 420; Dz. U. z 2009r., Nr 157, poz. 1241 Dz. U. z 2010r., Nr 28, poz.142, Dz. U. z 2010r. , Nr 28, poz. 146, Dz. U. z 2010r., Nr 106, poz. 675, Dz. U. z 2010r., Nr 40, poz. 230) oraz § 21 ust. 2 Uchwały Nr LIX/385/10 Rady Gminy Dopiewo z dnia 27 września 2010r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Dopiewo opublikowanego dnia 25 listopada 2010 r. w Dzienniku Województwa Wielkopolskiego z 2010 r., nr 235, poz. 4410,  Rada Gminy Dopiewo uchwala, co następuje:

 

 

§ 1. Zatwierdza się przedstawione przez komisje stałe Rady Gminy Dopiewo następujące plany pracy na rok 2011:

1.      Plan pracy Komisji Finansów i Budżetu, stanowiący Załącznik nr 1 do niniejszej   Uchwały,

2.      Plan pracy Komisji Oświaty, stanowiący Załącznik nr 2 do niniejszej Uchwały,

3.      Plan pracy Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska, stanowiący Załącznik nr 3 do niniejszej Uchwały,

4.      Plan pracy Komisji Rewizyjnej, stanowiący Załącznik nr 4 do niniejszej Uchwały.

 

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącym Komisji Rady Gminy Dopiewo.

 

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IV/17/11

   Rady Gminy Dopiewo z dnia 28 stycznia 2011 r.        

 

                                        Plan pracy Komisji Finansów i Budżetu /... /  na 2011 rok

 

 

Lp

 

Tematyka posiedzenia

 

Okres realizacji

 

 

1.

2.

3.

 

Opiniowanie projektów uchwał na kolejne sesje Rady Gminy.

Bieżąca praca w zakresie zleceń Rady Gminy.

Sprawy wniesione przez Urząd Gminy i mieszkańców Gminy.

 

cały rok

4.

5.

 

6.

 

 

7.

8.

 

9.

10.

 

Opracowanie planu pracy Komisji na rok 2011.

Podsumowanie zadań z zakresu wykonanej infrastruktury  w okresie kadencji 2006 – 2010 i analiza planu na 2011 – 2014

Analiza warunków sanitarnych i zestawienia prac inwestycyjnych w przedmiocie oraz danych dotyczących podłączeń mieszkańców i warunków sanitarnych w Gminie.

Ocena czystości i porządku w Gminie.

Ocena realizacji możliwości przejęcia od powiatu utrzymania dróg w granicach miejscowości.

Analiza środków do budżetu z tytułu meldunków.

Analiza wykorzystania przez gminę możliwości pozyskiwania opłaty adiacenckiej i renty planistycznej.

 

I kwartał

11.

 

12.

13.

14.

 

15.

 

Bezpieczeństwo publiczne; ocena funkcjonowania policji w Gminie Dopiewo;

Ocena funkcjonowania straży gminnej.

Ocena i analiza stanu nawierzchni dróg w Gminie

Ocena realizacji chodników oraz koncepcji budowy ścieżek pieszo – rowerowych w Gminie Dopiewo.

Funkcjonowanie i współpraca jednostek OSP w Gminie.

II kwartał

16.

 

Opinia o wykonaniu budżetu za I półrocze 2011r.

III kwartał

17.

 

Wypracowanie opinii o projekcie budżetu Gminy Dopiewo na rok 2012.

IV kwartał

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr IV/17/11

   Rady Gminy Dopiewo z dnia 28 stycznia 2011 r.        

 

 

                                                                                                                                                        

 

Plan pracy Komisji Oświaty /.../  na rok 2011

 

 

Lp.

Tematyka posiedzenia

Okres realizacji tematów

1.

2.

Opiniowanie projektów uchwał na kolejne sesje Rady Gminy.

Bieżące omówienie tematów na zlecenie Rady Gminy.

Cały rok

3.

4.

 

 

5.

6.

 

7.

Opracowanie planu pracy Komisji Oświaty na rok 2011.

Kultura w Gminie Dopiewo; organizacja propozycji dla wszystkich miejscowości i grup społecznych w gminie.

Wsparcie Młodzieżowej Rady Gminy.

Budowa przedszkoli w gminie oraz szkoły w Dąbrówce.

Realizacja zadania „Termomodernizacja obiektów oświatowych” z wykorzystaniem środków unijnych.

Analiza funkcjonowania placówek służby zdrowia w Gminie.

 I kwartał

8.

 

9.

 

 

10.

 

11.

 

 

 

12.

 

Analiza wykonania budżetu za 2010 rok -  przygotowanie do sesji  absolutoryjnej.

Opiniowanie projektów organizacyjnych szkół na rok szkolny 2011/2012 i przygotowanie placówek oświatowych do nowego roku szkonego.

Wsparcie sportu i rekreacji masowej z wykorzystaniem istniejącej bazy sportowo – rekreacyjnej Gminy Dopiewo.

Ocena realizacji adaptacji budynku Vitalii w Konarzewie na potrzeby Stowarzyszenia „Promyk” oraz realizacji postanowień zawartych w umowie.  Przygotowanie budynku w Dopiewcu na potrzeby szkoły podstawowej.

Przygotowanie do „Akcji Lato 2011” (marzec, kwiecień).

 

II Kwartał

13.

14.

 

15.

 

Analiza funkcjonowania organizacji sportowych w Gminie.

Analiza funkcjonowania Gminnej Biblioteki Publicznej w Dopiewie.

Przygotowanie placówek oświatowych do roku szkolnego 2011/2012 – posiedzenie  wyjazdowe zaplanowane na dwa dni.

Opinia o wykonaniu budżetu za I półrocze 2011r.

III Kwartał

16.

Wypracowanie opinii o projekcie budżetu Gminy Dopiewo na rok 2012.

 

IV kwartał

 

 

 

 

 

 

 

   Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr IV/17/11

   Rady Gminy Dopiewo z dnia 28 stycznia 2011 r.        

 

                                                                                     

 

Plan pracy Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska na rok 2011.

 

 

                                      

Lp.

Temat posiedzenia

Okres realizacji tematów

1.

2.

Opiniowanie projektów uchwał na kolejne sesje Rady Gminy.

Bieżące omówienie tematów na zlecenie Rady Gminy.

Cały rok

3.

4.

5.

 

6.

7.

8.

9.

Podsumowanie pracy Komisji za rok 2010.

Opracowanie planu pracy na rok 2011.

Ochrona jezior Gminy Dopiewo. Zagospodarowanie zlewni jeziora Niepruszewskiego i jeziora Tomickiego.

Realizacja zadań w ramach Związku Międzygminnego SELEKT.

Analiza opracowania  „Stawy w Gminie Dopiewo”; program zagospodarowania stawów w miejscowościach.

Analiza stanu melioracji w Gminie.

I kwartał

10.

11.

 

 

12.

13.

 

14.

 

 

15.

Praca oczyszczalni ścieków w Dopiewie, Skórzewie i w Dąbrówce.

Gospodarowanie wodą; zasoby i jakość wody z Joanki; planowanie wykonania zbiorników retencyjnych i magistrali zasilającej całą gminę. 

Docelowe utwardzanie dróg w Gminie Dopiewo.

Analiza wykonania budżetu za 2010 rok -  przygotowanie do sesji  absolutoryjnej.

Pozyskanie i rewitalizacja parków w Gminie Dopiewo; ochrona drzewostanu i program nasadzeń oraz zagospodarowania terenów zieleni.

Omówienie bilansu wodnego w Gminie.

II kwartał

16.

 

17.

 

Planowanie działań w ramach Stowarzyszenia Gmin Mikroregionu Wielkopolskiego Parku Narodowego.

Opinia o wykonaniu budżetu za I półrocze 2011 r.

 

III kwartał

18.

Wypracowanie opinii o projekcie budżetu Gminy na 2012 r.

IV kwartał

                                                                            


                                                                                     

                                                                                                       Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr IV/17/11

                                                                                                                           Rady Gminy Dopiewo z dnia 28 stycznia 2011r. 

 

 

 

 Plan pracy  Komisji Rewizyjnej  na 2011 rok

 

 

  

Lp.

Tematyka posiedzenia

 Okres realizacji tematów

1.

Prowadzenie kontroli na każdorazowe zlecenie Rady Gminy oraz wszystkie Komisje Rady Gminy.

cały rok

2.

Rozpatrywanie skarg obywateli, które wpłynęły do Rady Gminy

 

3.

Ustalenie planu pracy Komisji  na  2011 r .

I kwartał

4.

Kontrola wydanych przez gminę decyzji o warunkach zabudowy za rok 2010

 

5.

Kontrola wykonania uchwał podjętych przez Radę Gminy w 2010 roku – analiza sprawozdania z wykonania uchwał.

 II kwartał 

6.

Analiza wykonania budżetu za rok 2010:

a)       analiza dochodów i wydatków;

b)       analiza sposobu realizacji środków przekazanych na zajęcia pozalekcyjne;

c)       analiza dochodów i wydatków Gminnej Biblioteki oraz wydatków Klubu Seniora, Chóru Bel Canto i stowarzyszeń, które otrzymały wsparcie ze środków budżetowych;

e)       analiza dochodów i wydatków GZEAS;

 

 

7.

Analiza sprawozdania finansowego

9.

Stan zaawansowania praz nad realizacja zadania „Budowa kanalizacji w Palędziu i w Dąbrowie”; realizacja kanalizacji w miejscowościach;

III kwartał

10.

Kontrola pozyskiwania środków unijnych w roku 2011.

 

11.

Kontrola sposobu realizacji wniosków, które wpłynęły do Urzędu Gminy w 2010 r.

IV kwartał

12.

Podsumowanie wydatków związanych z remontem budynku po byłym ośrodku zdrowia.

 

13.

Kontrola sposobu realizacji inwestycji: budowa przedszkoli w Konarzewie i Skórzewie.

 

14.

Podsumowanie pracy Komisji za okres roku 2011; przygotowanie sprawozdania.

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 


 


 

 

 

 

 

Metadane

Źródło informacji:Damian Gryska
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Administrator
Data wprowadzenia:2011-02-02 08:17:36
Opublikował:Administrator
Data publikacji:2011-02-02 08:54:06
Ostatnia zmiana:2011-02-02 08:54:28
Ilość wyświetleń:852

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij