U c h w a ł a  N r  XX/186/04

Rady Gminy Dopiewo

z dnia 26 stycznia 2004 roku

 w sprawie: nadania nazw ulic we wsi Palędzie

 Na podstawie art.18  ust. 2  pkt. 9 lit. a  ustawy z 8 marca 1990 r. - O samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142  poz. 1591, z Dz.U. z 2002 Nr 23, poz.220, Nr 62 poz.558, Nr 113 poz 984, Nr 214 poz.1806; z 2003 r Dz.U. Nr 80 poz.717, Nr 162 poz 1568) Rada Gminy Dopiewo uchwala co następuje:

 § 1.Nadaje się nazwę ulicom we wsi Palędzie:

 -          JEŻYNOWA, biegnąca od ulicy Wrzosowej w kierunku wschodnim

-          MODRZEWIOWA, odchodząca od ulicy Wrzosowej w kierunku wschodnim

-          SOSNOWA, odchodząca od ulicy Wrzosowej w kierunku wschodnim

-          JAGODOWA, odchodząca od ulicy Wrzosowej w kierunku wschodnim południowym

 § 2.Uchwalone nazwy ulic podlegają naniesieniu na mapę zasadniczą  i ewidencyjną

      wsi Palędzie

 § 3.Wykonanie  uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dopiewo

 § 4.Uchwała wchodzi w życie w terminie 14 dni po ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.