Uchwała nr XX/188/04

Rady Gminy Dopiewo

z dnia 26 stycznia 2004r.

 w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Dopiewo

 Na podstawie art. 169 ust. 4 ustawy z dnia 2 kwietnia 1997 r. – Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 1997 r., Nr 78, poz. 483) oraz art. 3 ust. 1 i art. 18 ust. 2 pkt 1 w zw. z art. 22 ustawy oraz art. 40 ust. 2 pkt 1 z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591, Dz. U. z 2002 r., Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, Dz. U. z 2003 r., Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568), Rada Gminy Dopiewo uchwala, co następuje:

 § 1. Uchwala się Statut Gminy Dopiewo o treści jak w załączniku stanowiącym integralną część niniejszej uchwały.

 § 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dopiewo.

 § 3. Z dniem wejścia w życie Statutu przyjętego niniejszą uchwałą, traci moc uchwała Nr XLIII/354/01 Rady Gminy Dopiewo z dnia 25 września 2001 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Dopiewo.

 § 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.