Uchwała Nr XIX/165/03

Rady Gminy Dopiewo

z dnia 29 grudnia 2003r.

 w sprawie  rozpatrzenia  wezwania do usunięcia naruszenia prawa

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art. 101 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591,   Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i  Nr 162, poz. 1568 ), Rada Gminy uchwala co następuje:

 §1

 Po rozpatrzeniu wezwania Gminy do usunięcia naruszenia prawa w  uchwałach Nr V/42/03 z dnia 24 lutego 2003r. w sprawie wyrażenia woli likwidacji Szkoły Podstawowej w Dąbrówce,  Nr VII/70/03 z dnia 14 kwietnia 2003r. w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej w Dąbrówce,  Nr VII/79/03 z dnia 14 kwietnia 2003r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów na terenie Gminy Dopiewo oraz określenia granic ich obwodów, opublikowanej w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego Nr 85 poz. 1627 z dnia 27 maja 2003r. , uznaje w/w uchwały za zgodne z prawem.

 § 2

 O załatwieniu skargi należy powiadomić skarżącego, podając uzasadnienie do  sposobu załatwienia skargi.

 § 3

 Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Gminy.

 § 4

 Uchwała wchodzi z dniem podjęcia.