Uchwala Nr XIX/167/03

Rady Gminy Dopiewo

z 29 grudnia 2003 r.

 w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w miejscowości Dopiewiec, rejon ulicy Jesionowej, działki nr ewid. 179, 180, 181 i 182/2.

 Na podstawie art. 26 ustawy z 7 lipca 1994 r. - o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 1999 r. Nr 15 poz. 139 z późn. zm.)w związku z art. 85 ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717),art. 18 ust. 2 pkt. 5 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142 poz. 1591, Dz. U. z 2002 Nr 23 poz. 220, Dz. U. z 2002 Nr 62 poz. 558, Dz. U. z 2002 Nr 113 poz. 984, Dz. U. z 2002 Nr 214 poz. 1806, Dz. U. z 2003 Nr 80 poz. 717, Dz. U. z 2003 Nr 162 poz. 1568)oraz w oparciu o Uchwałę Nr III/28/02 Rady Gminy Dopiewo z 30.12.2002 r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Dopiewiec, Rada Gminy Dopiewo uchwala co następuje:

 § 1.

 1.      Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowej i działalności gospodarczej w miejscowości Dopiewiec, rejon ulicy Jesionowej, obejmujący działki nr ewid. 179, 180, 181, 182/2 o łącznej powierzchni ok. 2,5 ha.

2.      Granice obszaru planu, o którym mowa w ust. 1 określa rysunek planu w skali 1:1000, stanowiący załącznik graficzny do niniejszej uchwały.

 § 2.

 Ilekroć w dalszych przepisach niniejszej uchwały jest mowa o:

1.      planie – należy przez to rozumieć ustalenia planu, o którym mowa w §1, ust.1 uchwały, o ile z treści przepisu nie wynika inaczej

2.      uchwale – należy przez to rozumieć niniejszą uchwałę Rady Gminy Dopiewo, o ile z treści przepisu nie wynika inaczej

3.      rysunku planu – należy przez to rozumieć rysunek planu na mapie w skali 1:1000 stanowiący załącznik graficzny do niniejszej uchwały

4.      linii zabudowy – należy przez to rozumieć linię jaką tworzą lica zewnętrznych ścian budynków

5.      wskaźnik intensywności zabudowy – należy przez to rozumieć stosunek powierzchni zainwestowanej do powierzchni terenu, wyrażony w procentach

6.      działalności gospodarczej – należy przez to rozumieć działalność produkcyjną, usługową i handlową, określoną w przepisach odrębnych i szczególnych

7.      uciążliwości dla środowiska – należy przez to rozumieć zjawiska fizyczne lub stany utrudniające życie albo dokuczliwe dla otaczającego środowiska, a zwłaszcza hałas, wibracje, zanieczyszczenie powietrza, gleby, wody i zanieczyszczenie odpadami

8.      obszar kolejowy – należy przez to rozumieć teren będący własnością PKP

 § 3.

 Użyte w planie określenia i nazewnictwo zostało zdefiniowane między innymi w następujących przepisach szczególnych i odrębnych:

1.      ustawa z 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. nr.71 poz. 838 z późn. zm.)

2.      rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43 poz. 430)

3.      rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z 20 maja 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia odległości i warunków dopuszczających usytuowanie drzew lub krzewów, elementów ochrony akustycznej, wykonywania robót ziemnych, budynków lub budowli w sąsiedztwie linii kolejowych (Dz. U. nr 52 poz.627)

4.      ustawa z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 1994 r. nr 89 poz. 414 z późn. zm.)

5.      rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75 poz. 690)

6.      ustawa z 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska (Dz. U. Nr 62 poz. 627)

7.      rozporządzenie Rady Ministrów z 24 września 2002 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko szczegółowych kryteriów związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięć do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. nr 179 poz. 1490)

8.      rozporządzenie Ministra Środowiska z 9 września 2002 r. w sprawie opracowań ekofizjograficznych (Dz. U. nr 155 poz. 1298)

9.      ustawa z 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U. nr 16 poz.78 z późn. zm.)

10.  ustawa z 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. nr 62 poz.628)

11.  ustawa z 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. nr 16 poz. 93 z późn. zm.)

 § 4.

 Przedmiotem ustaleń planu są:

1.      teren działalności gospodarczej z istniejącą zabudową mieszkaniową oznaczony na rysunku planu symbolem AG

2.      teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oznaczony na rysunku planu symbolem M

3.      teren rezerwowany pod budowę stacji transformatorowej oznaczony na rysunku planu symbolem EE

4.      teren projektowanej drogi wewnętrznej oznaczony na rysunku planu symbolem KDL

5.      teren projektowanej drogi wewnętrznej oznaczony na rysunku planu symbolem KD

6.      linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu podstawowym

7.      linie zabudowy nieprzekraczalne

8.      linie zabudowy obowiązujące

9.      zasady zagospodarowania terenu i warunki kształtowania zabudowy

10.  zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej

 § 5.

 Ustalenia ogólne

 Zasady zagospodarowania terenu:

1.      Zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej

1)      Na każdej działce terenu zabudowy mieszkaniowej sytuuje się jeden budynek mieszkalny wolnostojący. Ustala się maksymalną powierzchnię zabudowy działek w wysokości 30 %

2)      maksymalna wysokość budynków 9,0 m. Dachy strome o nachyleniu 250 do 450 pokryte dachówką lub materiałem dachówkopodobnym,

3)      garaż dla samochodu osobowego może być wbudowany w budynek mieszkalny lub z nim bezpośrednio zespolony albo jako wolnostojący. Wysokość budynku mieszkalnego – maks. 2 kondygnacje w tym poddasze użytkowe, budynku garażowego – 1 kondygnacja, bez poddasza użytkowego i podpiwniczenia.

4)      dopuszcza się zmiany powierzchni i układu granic przedstawionych na rysunku planu, jednak powstałe po podziale nieruchomości działki:

a)    nie mogą być mniejsze jak 600 m2

b)   minimalna szerokość musi wynosić co najmniej 20 m

c)    muszą mieć zapewniony dostęp do drogi publicznej

d)   dopuszcza się łączenie poszczególnych działek pod warunkiem, że projektowane budynki powstaną zgodnie z naniesionymi na rysunku planu liniami zabudowy oraz zgodnie z prawem budowlanym

2.      Działalności gospodarczej

1)      Na działce dopuszcza się budynek związany z prowadzeniem działalności gospodarczej.

2)      Maksymalna wysokość budynków 12,0 m. Dachy o nachyleniu 100 do 250

3)      Zainwestowanie obiektami kubaturowymi nie może przekroczvć 50 %

4)      Na tym terenie nie dopuszcza się inwestycji mogących znacząco oddziaływać na środowisko. Ewentualna strefa uciążliwości musi mieścić się w granicach własnej działki.

5)      Parking dla obsługi klientów i potrzeb zakładowych należy projektować na obszarze własnej działki.

6)      Dla działek położonych w bezpośrednim sąsiedztwie obszaru kolejowego obowiązuje strefa ochronna – zachowanie warunków wynikających z rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z 20.05.2000 r. (Dz. U. nr 52 poz. 627).

3.    Ogólne:

1)        Dopuszcza się łączenie sąsiednich działek, o ile zajdzie taka potrzeba, a sąsiadujące działki będą stanowiły własność jednego właściciela i realizację jednego budynku, pod warunkiem, że projektowane budynki powstaną zgodnie z naniesionymi na rysunku planu liniami zabudowy oraz zgodnie z prawem budowlanym.

2)        Postuluje się posadzenie na poszczególnych działkach, w szczególności od strony ulicy i obszaru kolejowego zieleni ozdobno-izolacyjnej, co winno stanowić warunek przy wydawaniu stosownej decyzji administracyjnej.

3)        Ustala się, że linia zabudowy nieprzekraczalna obowiązuje równolegle wzdłuż projektowanych ulic od linii rozgraniczającej ulicy:

a)    dla drogi wewnętrznej KDL w odległości 8,0 m

b)   dla drogi wewnętrznej KD w odległości 5,0 m

c)    dla ulicy Jesionowej linia zabudowy obowiązująca wg rysunku planu

4)      Ustala się warunek wyposażenia działki w urządzenia do czasowego gromadzenia odpadów komunalnych i wywożenia ich zgodnie z gminnym planem gospodarki odpadami. Sposób postępowania z odpadami z działalności gospodarczej powinien być zgodny z ustawą z dnia 27.04.2001 r. o odpadach (Dz. U. nr 62 poz.268 z późn. zm.).

5)      Ogrodzenie działki musi odpowiadać przepisom prawa budowlanego. Natomiast ogrodzenie od strony:

a)    projektowanej ulicy lokalnej może być pełne i traktowane jako ekran dla ochrony klimatu akustycznego przylegających do niej działek

b)   obszaru kolejowego może być pełne również traktowane jako ekran jak w pkt. a. Ogrodzenie to jako położone w strefie ochronnej obszaru kolejowego wymaga uzgodnienia z zarządem kolei.

6)      Powstałe wszystkie drogi wewnętrzne w wyniku dokonania podziału gruntu pozostaną drogami stanowiącymi własność właściciela gruntu. Uzbrojenie terenu przez gminę może nastąpić po nieodpłatnym przekazaniu dróg wewnętrznych na rzecz gminy. Uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nie rodzi automatycznie, w pierwszej kolejności, obowiązku Gminy do realizacji na terenie opracowania infrastruktury technicznej.

7)      Wszelkie prace na terenach zmeliorowanych należy uzgodnić z miejscową spółką wodną. W przypadku, kiedy uszkodzenie urządzeń drenarskich zostało spowodowane przez właściciela danej nieruchomości, zobowiązany jest on do ich naprawy na własny koszt.

8)      W celu prawidłowego posadowienia budynku oraz uzbrojenia podziemnego technicznego na terenie opracowania planu, występujący grunt rodzimy wymaga rozpoznania geologicznego w zakresie nośności gruntu oraz występowania wody gruntowej i jej agresywności.

9)      Projektowana zabudowa mieszkaniowa i gospodarcza znajduje się w strefie występowania stanowisk archeologicznych, z uwagi na niszczący charakter prac ziemnych Inwestor zobowiązany jest zlecić stały nadzór archeologiczno – konserwatorski nad całością prac ziemnych wraz z ratowniczymi badaniami wykopaliskowymi w miejscu odkrycia reliktów archeologicznych. Nadzór archeologiczno – konserwatorski należy ustalić w porozumieniu z Działem Ochrony Zabytków Archeologicznych – Muzeum Archeologicznego w Poznaniu (Pałac Górków ul. Wodna 27, 61–681 Poznań). Inwestor zobowiązany jest z 7–dniowym wyprzedzeniem powiadomić Dział Ochrony Zabytków Archeologicznych j.w. o terminie rozpoczęcia realizacji inwestycji i podać nazwę (nazwisko) wykonawcy w/w prac archeologicznych.

Dotyczy prac ziemnych: w przypadku odkrycia obiektów archeologicznych przez ekipę budowlaną należy zgodnie z art.22 i 24 ustawy z 15.02.1962 r. o ochronie dóbr kultury (Dz. U. nr 98 z 1999 r. poz.1150) należy zabezpieczyć znalezisko i zgłosić ten fakt do Działu Ochrony Zabytków Archeologicznych – Muzeum Archeologicznego w Poznaniu (Pałac Górków, ul. Wodna 27, 61–681 Poznań) lub do Wojewódzkiego Oddziału Ochrony Zabytków w Poznaniu – Wielkopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

 § 6.

 Ustalenia szczegółowe

 1 AG  Działalności gospodarczej z istniejącą zabudową mieszkaniową. W części południowej działek obowiązuje strefa ochronna wynikająca z bezpośredniego sąsiedztwa obszaru kolejowego.

2 M       Teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej

3 KDL  Projektowana droga wewnętrzne o szerokości 12,0 m w liniach rozgraniczających

4 KD     Projektowana droga wewnętrzna o szerokości 8,0          m w liniach rozgraniczających zakończona nawrotką o szerokości min. 12,5 m x 12,5 m

5 EE  Teren rezerwowany pod budowę programowanej stacji transformatorowej, jako położony w  strefie ochronnej obszaru kolejowego wymaga uzgodnienia z zarządem kolei. Uściślenie wielkości działki pozostawia się do ustalenia w oddzielnej decyzji administracyjnej.

§ 7.

 Zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej:

1.      Zaopatrzenie w wodę z istniejącego rurociągu komunalnego przebiegającego w ulicach istniejących.

2.      Odprowadzenie ścieków bytowych docelowo do projektowanej komunalnej sieci kanalizacji sanitarnej. Do czasu realizacji sieci kanalizacyjnej dopuszcza się odprowadzenie ścieków do atestowanych zbiorników bezodpływowych, okresowo opróżnianych. Wprowadza się obowiązek podłączenia obiektów do sieci kanalizacji sanitarnej w terminie do trzech miesięcy od uruchomienia kanalizacji gminnej. Zakazuje się odprowadzenia nie oczyszczonych ścieków sanitarnych do istniejącego rowu melioracyjnego.

3.      Zaopatrzenie w energię elektryczną – przewiduje się budowę kablowych linii niskiego napięcia dla przyłączy budynków mieszkalnych oraz oświetlenia ulic wg ustaleń Dystrybucji Energii ENEA S.A. w Opalenicy. Instalacja skrzynek pomiarowych winna być w linii rozgraniczającej, poza pasmem drogi.

4.      W zakresie ciepłownictwa zaleca się kotłownie opalane paliwem proekologicznym. Dopuszcza się stosowanie paliw stałych.

5.      Zaopatrzenie w gaz z istniejącego gazociągu średniego ciśnienia przebiegającego w ulicach istniejących. Instalacja skrzynek pomiarowych winna być w linii rozgraniczającej, poza pasmem drogi.

 § 8.

 Ustala się szczególne warunki zagospodarowania terenu w zakresie ochrony środowiska przyrodniczego, zdrowia ludzi w tym ochrony akustycznej:

1.      Na terenie objętym planem zakazuje się lokalizacji obiektów (zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z 24.09.2002 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko - Dz. U. Nr 179, poz. 1490 z 29.10.2002) mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych kryteriów związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięć do sporządzania raportu o oddziaływaniu na środowisko.

2.      Ustala się zasady ochrony akustycznej wg obowiązujących norm

 § 9.

 Określa się stawkę służącą naliczaniu jednorazowych opłat, o jakich mowa w art. 36, ust. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym w wysokości 10% dla zabudowy mieszkaniowej oraz 15% dla aktywizacji gospodarczej.

 § 10.

 Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dopiewo.

 § 11.

 Traci moc Uchwała Nr XXXI/85/92 Rady Gminy Dopiewo z 18.12.1992 r., ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Poznańskiego Nr 2, poz. 16 z dnia 01.02.93 r., w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Dopiewo w części objętej niniejszą uchwałą.

 § 12.

 Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

 § 13.

 Uchwała wchodzi w życie 14 dni po ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.