Uchwała Nr XIX/169/03

Rady Gminy Dopiewo

z dnia 29 grudnia 2003 roku

 w sprawie: zmiany uchwały Nr XIII/131/03 Rady Gminy Dopiewo z dnia 01 września 2003 roku dotyczącej trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół o uprawnieniach szkół publicznych.

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku, Nr 142, poz.1591, Dz.U. z 2002r. Nr 23, poz.220, Dz.U. Nr 62, poz.558, Dz.U. Nr 113, poz.984, Dz.U. Nr 214, poz.1806, Dz.U. z 2003r. Nr 80, poz.717, Dz.U. Nr 162, poz.1568 ), w związku z art. 90 ust.1, 2a, 3c i 4 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz.  U. Nr 67 z 1996r. poz 329 z późniejszymi zmianami) Rada Gminy uchwala co następuje:

 §1

Zmienia się §4 ust 2  cytowanej uchwały, który otrzymuje następujące brzmienie

„ Szkoła, która nie przedłożyła wniosku do 30 września roku poprzedzającego udzielenie dotacji i jest wpisana do ewidencji szkół niepublicznych prowadzonej przez Jednostkę Samorządu Terytorialnego może otrzymać  dotację”

 §2

W pozostałym zakresie uchwała pozostaje bez zmian

 §3

 Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dopiewo.

 §4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.