Uchwała Nr XVIII / 157 /03

Rady Gminy Dopiewo

z dnia 01 grudnia 2003r.

 w sprawie zmiany Uchwały Nr III/22/02 Rady Gminy Dopiewo z dnia 30 grudnia 2002r. dotyczącej budżetu na 2003 rok.

 Na podstawie art.124 oraz art.116 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 15 z 2003r., poz.148 z późniejszymi zmianami) oraz art.18 ust.2, pkt. 4, pkt.9 lit.c i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku, Nr 142, poz.1591 z późniejszymi zmianami) Rada Gminy Dopiewo uchwala co następuje:

 §1

I     Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę:                                          516.609                                        

      do wysokości                                                                                                         19.217.751                                

w tym:

  1. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań

      bieżących  z zakresu administracji rządowej oraz innych

      zadań zleconych gminie zmniejsza się o kwotę                                                         807                  

      do wysokości                                                                                                        600.968              

(Zgodnie z załącznikiem nr 1 i 1a do uchwały)

II   Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę                                                          343.316         

   do wysokości                                                                                                            19.664.589             

w tym:

     1.   Wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę                                                                141.157

            do wysokości                                                                                                   14.048.766                                                                                                                

w tym:

   -   wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zmniejsza się o kwotę                           9.230

        do wysokości                                                                                                        6.775.508 

  -    wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji

   rządowej zleconych gminom zmniejsza się o kwotę                                                  807        

   do wysokości                                                                                                        600.968 

2.  Wydatki majątkowe zwiększa  się o kwotę                                                                484.473            

           do wysokości                                                                                                      5.615.823

(Zgodnie z załącznikiem nr 2 i 2a do uchwały)

III. Zmniejsza się deficyt budżetu   do  kwoty                                                                 446.838

(zgodnie z załącznikiem nr.3)

§ 2

Wykaz inwestycji gminnych przyjętych do realizacji w 2003 roku stanowiący załącznik Nr 4 do uchwały budżetowej Nr III/22/02 z dnia 30 grudnia 2002 r. otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 3

Wieloletni program inwestycyjny stanowiący załącznik Nr 3 do Uchwały budżetowej Nr XIV/140/03 z dnia 11 września 2003r. zmieniony uchwałą Nr XVI/140/03 z dnia 9 października 2003r. otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 4

Zestawienie środków do dyspozycji sołectw zabezpieczonych w budżecie gminy Dopiewo na 2003 rok stanowiące załącznik Nr 6 do uchwały budżetowej Nr III/22/02 z dnia 30 grudnia 2002r. otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 5

Plan przychodów i wydatków gminnych jednostek organizacyjnych i środków specjalnych stanowiący załącznik Nr 5 do uchwały budżetowej Nr III/22/02 z 30 grudnia 2002r. otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 6

Określa się kwotę 100.000 złotych, do której wójt może samodzielnie zaciągać zobowiązania

§ 7

Pozostała treść Uchwały Nr III/22/02 z dnia 30 grudnia 2002 r. zmienionej Uchwałą Nr IV/37/03 z dnia 10 lutego 2003 r., zmienionej Uchwałą Nr VI/49/03 z dnia 31 marca 2003 r., zmienionej Uchwałą  Nr VIII/80/03 z dnia 28 kwietnia 2003 r., zmienionej Uchwałą Nr IX/89/03 z dnia 26 maja 2003r., zmienionej Uchwałą  Nr X/104/03 z dnia 16 czerwca 2003r., zmienionej Uchwałą Nr XI/124/03 z dnia 30 czerwca 2003r., zmienionej Uchwałą Nr XIII/132/03 z dnia 01 września 2003r., zmienionej Uchwałą Nr XIV/140/03 z dnia 11 września 2003r., zmienionej Uchwałą Nr XV/142/03 z dnia 30 września 2003r., zmienionej Uchwałą Nr XVII/150/03 z dnia 27 października 2003r., pozostają bez zmian.

§ 8

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dopiewo.

§ 9

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.