Uchwała NR XVIII/161/03

Rady Gminy Dopiewo

 z dnia 01. 12. 2003 r.

 w sprawie wysokości podatku od posiadania psów

Na podstawie art.18 ust 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz.1591 z późniejszymi zmianami) oraz na podstawie art.14 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2002 r. Nr 9 poz. 84 z późniejszymi zmianami) Rada Gminy Dopiewo uchwala co następuje:

 § 1

 Ustala się stawkę roczną podatku w wysokości 5 zł od każdego psa podlegającego opodatkowaniu.

 § 2

 1.      Zarządza się pobór podatku od posiadania psów w formie inkasa, za pośrednictwem poczty lub banku.

2.      Wyznacza się jako inkasentów podatku od posiadania psów właściwych miejscowo sołtysów .

 § 3

 1.   Inkaso za pobrany podatek od posiadania psa wynosi 10 % pobranej opłaty.

2.      Inkasenci są zobowiązani do wpłacenia na konto urzędu Gminy pobranego podatku od posiadania psa w terminie 5 dni od daty pobrania.

 §4

Podatek uiszcza się bez wezwania w terminie do 30 września 2004r.

 § 5

 Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

 § 6

Uchwała wchodzi w życie po ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa      Wielkopolskiego i obowiązuje od dnia 01.01.2004r.