Uchwała  Nr XVIII/162/03

Rady Gminy Dopiewo

z dnia 01. 12. 2003r.

 w sprawie ustalenia ceny 1 kwintala żyta, przyjmowanej jako podstawę obliczania podatku rolnego na obszarze gminy Dopiewo

 Na podstawie art.6 ust.3 oraz art.6b, ustawy z dnia 15 listopada 1984r.o podatku rolnym (Dz. U. z 1993 r. nr 94 poz. 431 z późn. zmianami) ustawy z dnia 10 października 2002r. o zmianie ustawy o podatku rolnym (Dz. U. z 2002 r. nr 200 poz.1680) oraz art.18 ust.2 pkt. 8 art.40 ust.1 z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz.1591 z późn. zmianami) uchwala się co następuje:

 §1

 Obniża się  ustaloną na podstawie art.6 ust.2 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym, zwana w dalszej części uchwałą cenę żyta, ogłoszoną w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 17 października 2003 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów w 2003 r. Monitor Polski nr 49 poz. 771 z dnia 17 października 2003 r. jako cenę wyrażającą się w kwocie 34,57 zł za kwintal żyta do ceny wyrażającej się w kwocie 30,00 zł za 1 kwintal żyta.

 § 2

 1.Zarządza się pobór podatku rolnego w formie inkasa, za pośrednictwem poczty lub banku.

2.Wyznacza się jako inkasentów podatku rolnego właściwych miejscowo sołtysów.

 § 3

 1.Inkasenci podatku rolnego otrzymują wynagrodzenie za inkaso w następujących wysokościach:

 

sołtys wsi Dąbrowa (inkasent)

8,3%

sołtys wsi Dąbrówka (inkasent)

10,0%

sołtys wsi Dopiewiec (inkasent)

8,0%

sołtys wsi Dopiewo (inkasent)

7,0%

sołtys wsi Gołuski (inkasent)

9,0%

sołtys wsi Konarzewo (inkasent)

7,0%

sołtys wsi Palędzie (inkasent)

8,3%

sołtys wsi Skórzewo (inkasent)

7,0%

sołtys wsi Trzcielin (inkasent)

10,0%

sołtys wsi Więckowice (inkasent)

9,0%

sołtys wsi Zakrzewo (inkasent)

7,1%

2. Inkasenci są zobowiązani do wpłacenia na konto urzędu Gminy pobranego podatku rolnego w terminie 5 dni od daty pobrania.

 § 4

  Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

 § 5

 Uchwała wchodzi w życie po ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa

Wielkopolskiego i obowiązuje od dnia 01.01.2004 r.