P r o t o k ó ł   Nr LIV/10

Sesji Rady Gminy Dopiewo odbytej w dniu 27 września 2010 roku

w sali konferencyjnej Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Dopiewie

 

  Sesji przewodniczyła:                                                         Przewodnicząca Rady Gminy

                                                                                              Pani Zofia Dobrowolska

 

Sesję rozpoczęto o godz. 1515, a zakończono o godz. 2050.

 

Obsługę prawną na sesji zapewnia radca prawny, Pan Michał Kublicki.

 

Przebieg sesji:

 

Do pkt. 1.

 

Otwarcia LIV sesji Rady Gminy Dopiewo o godz. 1515 dokonała Przewodnicząca Rady Gminy, Pani Zofia Dobrowolska.

 

Przewodnicząca Rady powitała przedstawicieli Gminy Pcim: Panów Jarosława Szlachetkę Zastępcę Wójta Gminy Pcim oraz Stanisława Bzowskiego Przewodniczącego Rady Gminy. Pan Bzowski podziękował Wójtowi oraz Radzie Gminy Dopiewo za udzieloną pomoc finansową w wysokości 50 000 zł przeznaczoną na łagodzenie skutków powodzi – remont dróg.

Pan Jarosław Szlachetka odczytał podziękowania od Wójta Gminy Pcim skierowane na ręce Wójta Gminy oraz Przewodniczącej Rady Gminy Dopiewo. Następnie przedstawił informację z odbudowy Gminy po powodzi.

 

Wójt Gminy podziękował za podziękowania i stwierdził, że w pomoc dla powodzian z rejonu Płocka zaangażowali się także rolnicy z naszej gminy.

 

Przewodnicząca Rady Gminy poinformowała, że cała Rada w 100% zgodziła się na pomoc finansową dla gminy Pcim, szkoda tylko, że zaledwie 50 000 zł, ale na więcej obecnie nas nie stać.

 

Do pkt. 2.

 

Przewodnicząca Rady stwierdziła, że na 15 radnych na sesji obecnych jest 14 radnych. Wobec powyższego Rada Gminy jest władna do podejmowania prawomocnych uchwał                       i rozstrzygnięć.

 

1.      lista obecności radnych – zał. nr 1

2.      stwierdzenie kworum – zał. nr 2

3.      lista obecności sołtysów – zał. nr 3

4.      lista obecności pracowników Urzędu Gminy – zał. nr 4

5.      lista obecności gości – zał. nr 5

 

Do pkt. 3.

Przewodnicząca Rady, Pani Zofia Dobrowolska odczytała porządek obrad w brzmieniu:

 

Porządek obrad  LIV sesji Rady Gminy Dopiewo

 

1.      Otwarcie LIV sesji Rady Gminy Dopiewo.

2.      Stwierdzenie kworum.

3.      Odczytanie porządku obrad LIV sesji Rady Gminy.

4.      Przyjęcie protokołu LIII sesji Rady Gminy Dopiewo.

5.      Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy Dopiewo w okresie pomiędzy sesjami.

6.      Sprawozdanie z działalności Przewodniczącej Rady Gminy Dopiewo w okresie pomiędzy sesjami.

7.      Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Dopiewo na 2011 r. Druk 384

8.      Projekt uchwały w sprawie uchwalenia statutu Gminy Dopiewo. Druk 385

9.      Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Dopiewo. Druk 386

10.  Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Lisówki, obręb Trzcielin. Druk 387

11.  Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Więckowice. Druk 388

12.  Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XLIII/324/09 Rady Gminy Dopiewo z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dopiewo na 2010 r.  Druk 389

13.  Projekt uchwały w sprawie podatku od nieruchomości i zwolnień w tym podatku. Druk 390

14.  Projekt uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego  Gminy Dopiewo w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji. Druk 391

15.  Projekt uchwały w sprawie utworzenia na terenie gminy Dopiewo obwodu do głosowania w zakładzie pomocy społecznej celem przeprowadzenia wyborów Rady Gminy Dopiewo i Wójta Gminy Dopiewo w wyborach samorządowych w  2010 r. Druk 392

16.  Stanowisko Rady Gminy w sprawie ekranów dźwiękochłonnych wzdłuż autostrady w obrębie Gminy Dopiewo.

17.  Korespondencja, która wpłynęła do Rady Gminy w okresie pomiędzy sesjami i komunikaty.

18.  Zapytania i wnioski radnych.

19.  Wolne głosy.

20.  Zakończenie obrad LIV Sesji Rady Gminy Dopiewo.

 

Następnie Przewodnicząca zapytała czy są uwagi lub wnioski do porządku obrad.

 

Wójt Gminy: wnioskuję o rozszerzenie porządku obrad o dwa projekty uchwał:

- w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu – istnieje możliwość zaciągnięcia pożyczki na preferencyjnych warunkach, z uwagi na to, że następna sesja będzie dopiero za miesiąc dobrze byłoby przyjąć przedmiotowy projekt uchwały już dzisiaj;

- w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Przemęt – uzgodniłem z Panią Wójt Przemętu następującą koncepcję: oni składają wniosek o dofinansowanie budowy drogi w ramach tzw. „schetynówek”, my w ramach tego samego programu składamy wniosek na poszerzenie ul. Batorowskiej. Jednym z kryteriów oceny wniosków jest posiadanie partnera, można za to uzyskać dodatkowe 3 punkty przy ocenie wniosku. Dlatego my dzisiaj udzielimy im pomocy w kwocie 150 000 zł , a oni podejmą taka samą uchwałę w środę.

 

Wobec braku dalszych uwag i wniosków Rada Gminy przystąpiła do głosowania nad przyjęciem zmiany porządku obrad.

 

Rada Gminy w obecności 14 radnych, 13 głosami „za”, 1 głosem „wstrzymującym” rozszerzyła  porządek obrad LIV Sesji Rady Gminy o punkty dotyczące projektu uchwały w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu oraz projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Przemęt

 

Rada Gminy w obecności 14 radnych przyjęła jednogłośnie zmieniony porządek obrad LIV Sesji Rady Gminy w brzmieniu:

 

1.      Otwarcie LIV sesji Rady Gminy Dopiewo.

2.      Stwierdzenie kworum.

3.      Odczytanie porządku obrad LIV sesji Rady Gminy.

4.      Przyjęcie protokołu LIII sesji Rady Gminy Dopiewo.

5.      Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy Dopiewo w okresie pomiędzy sesjami.

6.      Sprawozdanie z działalności Przewodniczącej Rady Gminy Dopiewo w okresie pomiędzy sesjami.

7.      Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Dopiewo na 2011 r. Druk 384

8.      Projekt uchwały w sprawie uchwalenia statutu Gminy Dopiewo. Druk 385

9.      Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Dopiewo. Druk 386

10.  Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Lisówki, obręb Trzcielin. Druk 387

11.  Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Więckowice. Druk 388

12.  Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XLIII/324/09 Rady Gminy Dopiewo z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dopiewo na 2010 r.  Druk 389

13.  Projekt uchwały w sprawie podatku od nieruchomości i zwolnień w tym podatku. Druk 390

14.  Projekt uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego  Gminy Dopiewo w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji. Druk 391

15.  Projekt uchwały w sprawie utworzenia na terenie gminy Dopiewo obwodu do głosowania w zakładzie pomocy społecznej celem przeprowadzenia wyborów Rady Gminy Dopiewo i Wójta Gminy Dopiewo w wyborach samorządowych w  2010 r. Druk 392

16.  Projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu

17.  Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Przemęt.

18.  Stanowisko Rady Gminy w sprawie ekranów dźwiękochłonnych wzdłuż autostrady w obrębie Gminy Dopiewo.

19.  Korespondencja, która wpłynęła do Rady Gminy w okresie pomiędzy sesjami i komunikaty.

20.  Zapytania i wnioski radnych.

21.  Wolne głosy.

22.  Zakończenie obrad LIV Sesji Rady Gminy Dopiewo.

Do pkt. 4.

Przyjęcie protokółu LIII sesji Rady Gminy Dopiewo.

 

Przewodnicząca Rady Gminy Pani Zofia Dobrowolska poinformowała, że w Biurze Rady oraz przed sesją dostępny był protokół z LIII sesji Rady Gminy i  zapytała, czy są uwagi do protokołu.

 

Przewodnicząca Rady zapytała, kto jest za przyjęciem protokółu z LIII sesji.

 

Rada Gminy w obecności 14 radnych, 13 głosami „za”, 1 głosem „wstrzymującym”, przyjęła protokół LIII sesji Rady Gminy Dopiewo z dnia 30 sierpnia 2010 roku.

 

Wobec powyższego głosowania Przewodnicząca Rady stwierdziła, że protokół został przyjęty większością głosów.

 

Do pkt. 5.

Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy Dopiewo w okresie pomiędzy sesjami.

 

Wójt Gminy przedstawił informację z działalności w okresie pomiędzy sesjami Rady Gminy Dopiewo.

Pisemną informację radni otrzymali w materiałach na sesję.

Na zadane pytania odpowiedzi udzielał Wójt Gminy.

Rada sprawozdanie przyjęła.

 

Pełen tekst sprawozdania stanowi zał. nr 6 do protokółu sesji.

 

Do pkt. 6.

Sprawozdanie z działalności Przewodniczącej Rady Gminy Dopiewo w okresie pomiędzy sesjami.

 

Przewodnicząca Rady Gminy przedstawiła informację z działalności w okresie pomiędzy sesjami Rady Gminy Dopiewo.

 

Na zadane pytania odpowiedzi udzieliła Przewodnicząca Rady Gminy.

Rada sprawozdanie przyjęła.

 

Pełen tekst sprawozdania stanowi zał. nr 7 do protokółu sesji.

 

Radny Danielewski: jakie jest stanowisko w sprawie złomowiska w Skórzewie?

 

Przewodnicząca Rady Gminy: badana jest sprawa stawu, który istniał na terenie obecnego złomowiska, ale został zasypany - mimo, że w roku 1997 Rada Gminy uchwaliła miejscowy plan dla przedmiotowego terenu, w którym szczególną ochroną otoczyła istniejący staw i teren przyległy. W uchwale z 2003 r. zmieniono plan, w którym także znalazły się zapisy dotyczące ochrony przedmiotowego terenu, nie ma jednak informacji, kiedy staw został zasypany. W Skórzewie oprócz stawu przy ul. Poznańskiej zasypano także stawy przy ul. Nizinnej i Batorowskiej. Obecnie zasypywany się staw w Dąbrówce. Generalnie należy stwierdzić, że zasypywanie stawów nie wychodzi na dobre ani przyrodzie, ani mieszkańcom.

 

Radny Moskalik: nie byłoby problemów z zalaniami, gdyby nie zostały poprzerywane dreny.

 

Do pkt. 7.

Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Dopiewo na 2011 r.

 

Dyrektor OPS, Pani Czesława Leciejewska przedstawiła Komisji główne założenia i cele programu, informuje, że zgodnie z art. 41 ust. 2 ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity 2007 r. Dz. U. Nr 70, poz. 473 z póź. zm.)  do zadań własnych Gminy należy prowadzenie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów uzależnień, a zadania te obejmują w szczególności następujące zagadnienia:

 

1.      zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych,

2.      udzielenie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe pomocy psychologicznej.

3.      prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w szczególności dla dzieci i młodzieży,

4.      wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych.

 

Realizacja powyższych zadań, w myśl cyt. ustawy prowadzona jest w postaci Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, uchwalanego corocznie przez Radę Gminy.

W programie na 2011 r. zachowane są cele i podstawowe strategie, kontynuowane są zadania zwiększające dostępność pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych i współuzależnionych. Program zawiera  działania  adresowane do młodzieży szkolnej, rodziców, kadry pedagogicznej oraz ponoszenie kosztów realizacji różnych form edukacji w ramach profilaktycznej działalności komisji, innych instytucji i organizacji pozarządowych. Ponadto uwzględniono zasady wynagrodzenia przewodniczącego i członków komisji.

 

Komisje przystały na proponowane następujące stawki wynagradzania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych:

- dla Przewodniczącego -27% minimalnego wynagrodzenia za pracę pracowników ustalonego na podstawie rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej,

- dla członków – 19% minimalnego wynagrodzenia za pracę pracowników ustalonego na podstawie rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej.

 

Przewodnicząca Rady otworzyła dyskusję.

 

Radni dyskusji nie podjęli i Przewodnicząca Rady poprosiła Przewodniczących stałych Komisji Rady o przedstawienie opinii.

 

Przewodniczący Komisji stwierdzili, że projekt uchwały na posiedzeniach Komisji uzyskał opinię pozytywną.

 

Przewodnicząca Rady Gminy zarządziła głosowanie uchwały.

 

Rada Gminy w obecności 12 radnych, 12 głosami „za” podjęła Uchwałę nr LIV/384/10 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Dopiewo na 2011 r.

Pełen tekst uchwały stanowi zał. Nr 8 do protokołu sesji. 

 

Do pkt. 8.

Projekt uchwały w sprawie uchwalenia statutu Gminy Dopiewo.

 

Radca Prawny Pan Michał Kublicki poinformował, że projekt uchwały był już omawiany na posiedzeniach komisji i został wycofany z porządku obrad ostatniej sesji ze względu na wątpliwości związane z zapisami dotyczącymi rozdziału środków sołeckich.

Następnie Pan Kublicki omówił zmiany, które pojawiły się po sesji:

- § 4 ust. 6 otrzymuje brzmienie: „Gmina jest wydawcą pisma samorządowego „Echo Dopiewa” wydawanego cyklicznie nie rzadziej niż raz na kwartał” – to zabezpieczy interesy gminy  w ten sposób, że gmina będzie odpowiadać za treść artykułów tylko w tej jednej konkretnej gazecie.

- § 9 ust 4 otrzymuje brzmienie: „Wniosek danego sołectwa zawierający wykaz zadań przewidzianych do realizacji przedkłada Sołtys, biorąc pod uwagę postulaty wyrażane na Zebraniu Wiejskim oraz opinię Rady Sołeckiej” – jest to organ uchwałodawczy, najważniejszy w sołectwie, dlatego nie można go pomijać. Z tym wiąże się także propozycja, aby zebrania wiejskie odbywały się we wrześniu.

-§ 38 ust 4 otrzymuje brzmienie: „ Tytuł "Honorowy Obywatel Gminy Dopiewo" oraz Medal "Zasłużony dla Gminy Dopiewo" nadaje w drodze uchwały Rada w głosowaniu tajnym…” – głosowanie kapituły jest tajne, podobnie powinno być na sesji, bowiem niezręcznie wtedy byłoby zagłosować przeciwko danej kandydaturze.

 

Pan Kublicki poinformował także, że Urząd Gminy proponuje, aby w  § 9 ust. 1 wysokość kwoty bazowej określić jako 10 000 zł, a liczbę mieszkańców pomnożyć przez 10.

 

Komisja Budżetu oraz Oświaty wnioskowała o ustalenie kwoty bazowej w wysokości 2000 zł oraz 30 zł jako iloczynu w przeliczeniu na mieszkańca, natomiast Komisja Rolnictwa wnioskowała o ustalenie kwoty bazowej w wysokości 20 000 zł oraz 10 zł jako iloczynu w przeliczeniu na mieszkańca

 

Przewodnicząca Rady otworzyła dyskusję.

 

Radny Danielewski: czy kwota dotycząca rozdziału środków sołeckich powinna zostać zapisana w Statucie? Przecież i tak Rada co roku to ustala, co będzie jak wejdziemy do strefy euro?

 

Przewodnicząca Rady Gminy: proponowałam, aby zapis dotyczący rozdziału środków sołeckich znalazł się w oddzielnym Regulaminie, który byłby załącznikiem do uchwały.

 

Skarbnik Gminy: po to chcemy wprowadzić powyższą kwotę do Statutu, aby co roku nie podejmować w tej sprawie uchwały. Poza tym, czy powyższy zapis znajdzie się w uchwale, czy w załączniku do niej to nie ma znaczenia, bo i tak każda zmiana wymaga ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego. Wcześniej proponowałem, aby powyższą kwotę wskazywał Wójt Gminy, a Rada każdorazowo mogłaby ją zwiększyć lub nie. Powyższe jednak nie zostało zaakceptowane przez radnych.

 

Radny Dorna: w statucie powinna zostać zapisana tylko kwota bazowa, a pozostałe środki powinny być co roku waloryzowane. Może dałoby się to zapisać procentowo.

 

Radca Prawny, Pan Michał Kublicki: spróbuję zredagować taki zapis, poproszę o chwilę przerwy.

 

Przewodnicząca Rady gminy ogłosiła 10 minut przerwy w obradach.

 

Po przerwie.

 

Radca Prawny, Pan Michał Kublicki: proponuję następujący zapis w § 9 ust. 1: „W budżecie Gminy wyodrębnia się środki do dyspozycji Sołectw, które składają się z kwoty bazowej oraz iloczynu liczby mieszkańców według stanu na dzień 30 czerwca roku poprzedzającego rok budżetowy i kwoty przypadającej na jednego mieszkańca, przy czym kwota bazowa i kwota przypadająca na mieszkańca będzie ustalana przez Radę Gminy w drodze uchwały podejmowanej w terminie do końca sierpnia poprzedzającego rok budżetowy ”.

 

Przewodnicząca Rady Gminy: projekt uchwały został szczegółowo omówiony na posiedzeniach Komisji i myślę, że każdy z Państwa radnych wyrobił sobie zdanie. W takim razie proponuję przystąpić do głosowania, poczynając od zapisu, który obecnie znajduje się w Statucie.

 

Pan Kublicki: przypominam Państwu, że każda poprawka musi zostać przegłosowana oddzielnie.

 

Przewodnicząca Rady Gminy: kto jest za następującym brzmieniem § 9 ust. 1:” W budżecie Gminy wyodrębnia się środki do dyspozycji Sołectw w wysokości równej sumie 2.000 zł oraz iloczynu 30 zł i liczby mieszkańców sołectwa wg stanu na dzień 30 czerwca roku poprzedzającego rok budżetowy”.

 

Rada Gminy w obecności 14 radnych, 8 głosami „za”, 3 głosami „wstrzymującymi”, 3 głosami „przeciw” przegłosowała powyższy zapis.

 

Przewodnicząca Rady Gminy: kto jest za następującym brzmieniem § 4 ust. 6:” Gmina jest wydawcą pisma samorządowego „Echo Dopiewa” wydawanego cyklicznie nie rzadziej niż raz na kwartał”.

 

Rada Gminy w obecności 14 radnych, 9 głosami „za”, 5 głosami „wstrzymującymi”, przegłosowała powyższy zapis.

 

Przewodnicząca Rady Gminy: kto jest za następującym brzmieniem § 9 ust. 4: ”Wniosek danego sołectwa zawierający wykaz zadań przewidzianych do realizacji przedkłada Sołtys, biorąc pod uwagę postulaty wyrażane na Zebraniu Wiejskim oraz opinię Rady Sołeckiej”.

 

Rada Gminy w obecności 14 radnych, 13 głosami „za”, 1 głosem „wstrzymującym”, przegłosowała powyższy zapis.

 

Przewodnicząca Rady Gminy: kto jest za następującym brzmieniem § 38 ust. 4:” Tytuł "Honorowy Obywatel Gminy Dopiewo" oraz Medal "Zasłużony dla Gminy Dopiewo" nadaje w drodze uchwały Rada w głosowaniu tajnym, na wniosek Kapituły, w skład której wchodzą:

a)      Przewodniczący Rady,

b)      3 członków Rady,

c)      Wójt Gminy.

 

Rada Gminy w obecności 14 radnych, 14 głosami „za” przegłosowała powyższy zapis.

Radni dalszej dyskusji nie podjęli i Przewodnicząca Rady poprosiła Przewodniczących stałych Komisji Rady o przedstawienie opinii.

 

Przewodniczący Komisji stwierdzili, że projekt uchwały na posiedzeniach Komisji uzyskał opinię pozytywną.

 

Przewodnicząca Rady Gminy zarządziła głosowanie uchwały wraz z autopoprawkami.

 

Rada Gminy w obecności 14 radnych, 12 głosami „za”, 2 głosami „przeciw” podjęła Uchwałę nr LIV/385/10 w sprawie uchwalenia statutu Gminy Dopiewo.

 

Pełen tekst uchwały stanowi zał. Nr 9 do protokołu sesji. 

 

Do pkt. 9.

Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Dopiewo

 

Projekt uchwały przedstawił Kierownik Referatu Budownictwa, Pan Maciej Łakomy, który poinformował, że ustawa z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach o akumulatorach (Dz. U. Nr 79, poz. 666) dokonała zmian w art. 4 i 8 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236 poz.2008 r. ze zmianami). Przepis ten w poprzednim brzmieniu nie uwzględniał pełnego spektrum selektywnego zbierania i odbierania odpadów komunalnych w tym powstających w gospodarstwach domowych odpadów niebezpiecznych, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, zużytych baterii i akumulatorów jako elementu regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy. W toku prac dostosowano przedmiotowy regulamin do obowiązujących norm prawnych i obecnie funkcjonujących rozwiązań.

Pan Łakomy poinformował, że przedmiotowy Regulamin był już omawiany na posiedzeniach Komisji w czerwcu br. Regulamin został uzupełniony o poprawki wniesione na komisjach, następnie, zgodnie z wymogiem  zawartym w art. 4 ust.1 o utrzymaniu czystości i porządku w gminach został przedłożony do zaopiniowania Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Poznaniu, który wydał pozytywną opinię.

Przedmiotowy Regulamin ma przede wszystkim ułatwić pracę naszym strażnikom gminnym i stworzyć im pewne instrumenty do działania.

Na posiedzeniu Komisji Budżetu pojawiły się pewne zarzuty dotyczące obowiązku przyłączania się do oczyszczalni ścieków, skoro mieszkańcy mają szamba oraz rachunki na ich wywóz. Ale to jest obowiązek rangi ustawowej, my nic tutaj nowego nie wymyślamy. Samo szambo jest obiektem tymczasowym. Druga sprawa to obowiązek utrzymania czystości na chodniku – na Komisji Budżetu padło pytanie czy mieszkaniec zostanie ukarany jeżeli nie odśnieży chodnika w sytuacji gdy w żywopłocie zalega ziemia i woda nie odpływa (przykład ul. Długiej w Zakrzewie). Są to oczywiście pewne kontrowersyjne sytuacje, ale zależy nam na tym, aby jednak ten Regulamin uchwalić.

 

Przewodnicząca Rady otworzyła dyskusję.

 

Radny Dorna: prawo powinno być egzekwowalne i powinna istnieć możliwość jego realizacji. Przytoczę Państwu kilka przykładów, że tak nie jest:

- § 3 ust. 1 lit. e – obowiązek uprzątania błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z powierzchni chodników położonych wzdłuż nieruchomości i gromadzenie ich na skraju chodnika od strony jezdni, z zachowaniem możliwości odpływu wody do kanalizacji w sposób nie zagrażający istniejącej zieleni i umożliwiający przejście pieszych, nie powodujący zakłóceń w ruchu drogowym oraz ograniczenie śliskości chodnika – mieszkańcy nie są w stanie tego wykonać, bo pomiędzy chodnikiem a jezdnią jest żywopłot,  w którym są hałdy ziemi, woda nie jest w stanie odpłynąć przez ten piasek. Poza tym, gdzie odgarniać śnieg, jak tam jest żywopłot. Kiedy ostatnio były czyszczone studzienki deszczowe?

- § 6 pkt 4a - Właściciele nieruchomości zobowiązani są do w przypadku nieruchomości zabudowanych, wyposażonych w szczelne zbiorniki bezodpływowe do gromadzenia nieczystości ciekłych, do wykonania i odbioru przyłącza na własny koszt, zgodnie z warunkami technicznymi uzgodnionymi z zarządzającym siecią, do przyłączenia nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej, w tym:

a)    w odniesieniu do sieci już istniejących w tym rejonie – w terminie nie dłuższym niż w ciągu jednego roku od dnia wejścia w życie niniejszej uchwały” – dlaczego ktoś ma na siłę się przyłączać jak ma szczelne szambo i rachunki za jego wywóz. Głównym powodem do przyłączania się do kanalizacji powinna być zachęta finansowa.

-  § 7 pkt 2 „Mając na uwadze zasady utrzymania czystości i porządku, na terenie gminy zabrania się: umieszczania plakatów, reklam, nekrologów, ogłoszeń, afiszy w miejscach na ten cel niewyznaczonych (drzewa, znaki drogowe, przystanki autobusowe) – jak to się ma w obliczu zbliżającej się kampanii wyborczej?

- § 8 ust. 2a  „Odpady komunalne niesegregowane należy gromadzić jedynie w zamkniętych i szczelnych pojemnikach lub kontenerach, wyłącznie do tego celu przeznaczonych, o minimalnej pojemności, uwzględniającej następujące normy:

a)                  dla budynków mieszkalnych

 

W związku z powyższymi pytaniami i wątpliwościami wnioskuję o zawieszenie przyjęcia przedmiotowego Regulaminu do czasu dostosowania go do realizacji.

 

Przewodnicząca Rady Gminy: uważam, że można doprecyzować pewne zapisy jeszcze dziś, aby jednak uchwalić ten Regulamin.

 

Kierownik Referatu Budownictwa Pan Łakomy: sam problem ul. Długiej w Zakrzewie nie może rzutować na przyjęcie uchwały dla całej gminy. Należy ten piasek po prostu posprzątać. W kwestii szamb: zarówno w planach miejscowych jak w decyzjach o warunkach zabudowy są zapisy, że szamba są zbiornikami tymczasowymi. Przyłączenie do kanalizacji w dłuższym okresie czasu na pewno się opłaca. Poza tym wprowadzenie poprawek spowoduje, że Regulamin będzie musiał ponownie zostać zaopiniowany przez Państwowy Inspektorat Sanitarny.

 

Komendant Straży Gminnej Pan Zbigniew Kowalczyk: Regulamin jest bardzo potrzebny właśnie dlatego, aby prawo było egzekwowane. Zapisy są sformułowane w sposób właściwy i są bardzo podobne do uchwał funkcjonujących w innych gminach – wojewoda ich nie kwestionuje. Regulamin jest potrzebny choćby po to, aby można było zobowiązać właściciela niezabudowanej działki do posprzątania. Poza tym podczas kontroli posesji żaden mieszkaniec nie przedstawił nam certyfikatu szczelności szamba. W sprawie zalęgającego piasku w żywopłocie przy ul. Długiej robimy wszystko co w naszej mocy, aby Skanska usunęła piasek.

 

Radna Walich: ja również nie zgadzam się z zapisem, aby śmieci wywozić dwa razy w miesiącu.

Radny Dorna: powyższy zapis dotyczy także wywozu nieczystości ciekłych, powinien zostać zmieniony, że opróżnianie powinno się odbywać w miarę potrzeb. Problem piasku w żywopłocie nie dotyczy tylko ul. Długiej, ale całej Gminy. W Zakrzewie jeden z mieszkańców na ul. Gajowej chciał się podłączyć do kanalizacji, ale się nie doczekał i wykopał szambo i teraz ma zostać przymuszony do podłączenia. Nie wrzucajmy do jednego worka tych co kombinują i tych co rozliczają się w sposób rzetelny.

Radca Prawny Pan Kublicki: art. 4 ust. 1 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach stanowi, że:  Rada gminy, po zasięgnięciu opinii państwowego powiatowego inspektora sanitarnego, uchwala regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy. Oznacza to moim zdaniem, że drobne redakcyjne poprawki można do Regulaminu wprowadzić, ale bardziej istotne zmiany wymagają ponownego uzgodnienia.

Przewodnicząca Rady Gminy: proponuję w § 9 ust. 1 słowa: „nie rzadziej niż jeden raz na dwa tygodnie” zamienić na: „według potrzeb”.

Radny Danielewski: zapisy w § 8 ust. 2 są niezrozumiałe, skąd się biorą te wszystkie terminy i wytyczne?

Sekretarz Gminy Pan Władysław Ślisiński: te zapisy nie zależą od nas, tylko wynikają z przepisów wyższego rzędu. Można się z nich naśmiewać, ale ich zmiana może spowodować brak pozytywnej opinii Inspektoratu Sanitarnego.

Radna Jamont: proponuję głosować projekt uchwały, albo go odłożyć i nie prowadzić dyskusji na sesji. Czy wnioski Pana Dorny zostały zapisane i wysłane do uzgodnienia do sanepidu.

Pan Łakomy: niektóre wnioski zostały uwzględnione, ale niektóre zapisy, o których mowa dzisiaj, nie były kwestionowane na komisjach w czerwcu br.

Radny Przybył: czy mieszkańcy, którzy maja szczelne szamba maja obowiązek podłączenia się do kanalizacji.

Pan Kublicki: tak, zgodnie bowiem z art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach: „Właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku przez: przyłączenie nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej lub, w przypadku gdy budowa sieci kanalizacyjnej jest technicznie lub ekonomicznie nieuzasadniona, wyposażenie nieruchomości w zbiornik bezodpływowy nieczystości ciekłych lub w przydomową oczyszczalnię ścieków bytowych, spełniające wymagania określone w przepisach odrębnych; przyłączenie nieruchomości do sieci kanalizacyjnej nie jest obowiązkowe, jeżeli nieruchomość jest wyposażona w przydomową oczyszczalnię ścieków spełniającą wymagania określone w przepisach odrębnych”.

Radny Dorna: przepisy powinny być dla ludzi, a nie przeciw ludziom, bo jak znam życie, to „babcie”, które zawsze sprzątały przy swoich posesjach będą dalej sprzątać, a cwaniacy będą dalej się migać.

 

Radni dyskusji nie podjęli i Przewodnicząca Rady przystąpiła do głosowania wniosku dotyczącego zawieszenie przyjęcia przedmiotowego Regulaminu do czasu dostosowania go do realizacji.

 

Rada Gminy w obecności 14 radnych, 9 głosami „za”, 5 głosami „wstrzymującymi”  podjęła decyzję o skierowaniu projektu uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Dopiewo na posiedzenia komisji.

 

Do pkt. 10.

Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Lisówki, obręb Trzcielin.

 

Projekt uchwały przedstawił Kierownik Referatu Budownictwa, Pan Maciej Łakomy, który poinformował, że w wyniku podziału terenów przy drodze o nr ewid. 269 zostały wydzielone nieruchomości z przeznaczeniem pod zabudowę. W związku z tym zaistniała potrzeba nadania nazwy przedmiotowej ulicy. Rada Sołecka w Trzcielinie,  wystąpiła z wnioskiem o nadanie nazwy w/w ulicy - Źródlana.

 

Przewodnicząca Rady otworzyła dyskusję.

 

Radni dyskusji nie podjęli i Przewodnicząca Rady poprosiła Przewodniczących stałych Komisji Rady o przedstawienie opinii.

 

Przewodniczący Komisji stwierdzili, że projekt uchwały na posiedzeniach Komisji uzyskał opinię pozytywną.

 

Przewodnicząca Rady Gminy zarządziła głosowanie uchwały.

 

Rada Gminy w obecności 12 radnych, 14 głosami „za” podjęła Uchwałę nr LIV/386/10 w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Lisówki, obręb Trzcielin.

 

Pełen tekst uchwały stanowi zał. Nr 10 do protokołu sesji. 

 

Do pkt. 11.

Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Więckowice.

 

Projekt uchwały przedstawił Kierownik Referatu Budownictwa, Pan Maciej Łakomy, który poinformował, że w wyniku podziału nieruchomości w Więckowicach została wydzielona działka pod drogę wewnętrzną. W związku z planowaną zabudową przy powstałych działkach zaistniała potrzeba nadania nazwy przedmiotowej ulicy. Właściciel działki i Rada Sołecka w Więckowicach wystąpili z wnioskiem o nadanie nazwy w/w ulicy - Spokojna.

 

Przewodnicząca Rady otworzyła dyskusję.

 

Radni dyskusji nie podjęli i Przewodnicząca Rady poprosiła Przewodniczących stałych Komisji Rady o przedstawienie opinii.

 

Przewodniczący Komisji stwierdzili, że projekt uchwały na posiedzeniach Komisji uzyskał opinię pozytywną.

 

Przewodnicząca Rady Gminy zarządziła głosowanie uchwały.

 

Rada Gminy w obecności 14 radnych, 14 głosami „za” podjęła Uchwałę nr LIV/387/10 w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Więckowice.

 

Pełen tekst uchwały stanowi zał. Nr 11 do protokołu sesji. 

 

Do pkt. 12.

Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XLIII/324/09 Rady Gminy Dopiewo z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dopiewo na 2010 r. 

 

Projekt uchwały przedstawił Skarbnik Gminy, który poinformował, że w pozycji:

             I.      DOCHODY

Wpływy z opłat   Zwiększono dochody z tytułu opłat za przedszkole i opłat za wyżywienie w przedszkolu o kwotę 19.000 zł.

Dochody z majątku gminy   Zwiększono dochody z tytułu najmu w jednostkach oświatowych o kwotę 26.500 zł; zmniejszono dochody z tytułu zbycia nieruchomości o kwotę 567.709 zł.  

Inne dochody   Wprowadzono dochody z tytułu darowizn na koncert w kwocie 16.000 zł; wprowadzono dotację z Województwa Wielkopolskiego z tytułu pomocy finansowej na budowę boiska „ORLIK” w Skórzewie w kwocie 333.000 zł.

Dotacje celowe z budżetu państwa   Zwiększono dotacje na spis rolny o kwotę 2.897 zł; wprowadzono dotację na budowę boiska „ORLIK” w Skórzewie w kwocie 333.000 zł. 

          II.      WYDATKI

Rozdział 01010 – Zmniejszono o kwotę 30.000 zł środki na zadanie „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Dopiewcu”.

Rozdział 70005 – Przesunięto z wydatków bieżących na majątkowe kwotę 12.200 zł na zakup urządzeń.

Rozdział 71035 – Wykreślono wydatki w kwocie 10.000 zł z zadania „Budowa obelisku poświęconego ofiarom II wojny światowej” – budowa została sfinansowana z wydatków bieżących.

Rozdział 75056 – Zwiększono wydatki o kwotę 2.897 zł w związku z otrzymaną dotacją na przeprowadzenie spisu rolnego.

Rozdział 75075 – Wprowadzono wydatki w kwocie 16.000 zł na promocję w związku z otrzymanymi darowiznami na koncert.

Rozdział 75412 – Przesunięto wydatki na zakup materiałów w kwocie 20.300 zł na dotacje dla OSP.

Rozdział 75818 – Wykreślono rezerwę na cele oświatowe w kwocie 300.000 zł.  

Rozdział 80101-80114, 85401-85415 – Zwiększono wydatki o kwotę 483.791 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne 352.136 zł i wydatki majątkowe 16.162 zł; dokonano przesunięć między rozdziałami i grupami wydatków.

Rozdział 85153-85154 – Dokonano przesunięć między rozdziałami.

       III.      LIMITY NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE

Wprowadzono w 2011 r. kwotę 30.000 zł na wykonanie dokumentacji technicznej ul. Polnej w Dopiewcu.

Wprowadzono w 2011 r. kwotę 30.000 zł na wykonanie dokumentacji technicznej oświetlenia ulicznego w Zakrzewie ul. Radosna, Leśna i Jeżynowa.

 

Skarbnik Gminy poinformował o dwóch autopoprawkach:

- Ustala się deficyt budżetu Gminy w wysokości 17.264.915 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z emisji obligacji komunalnych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 11.363.792 zł oraz wolnymi środkami pieniężnymi w kwocie 5.901.123 zł.”

- Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu Gminy w wysokości 21.451.123 zł, w tym wolne środki 5.901.123 zł i pożyczki z WFOŚiGW w wysokości 4.970.000 zł, z tego na;

1)     Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Skórzewo w Gminie Dopiewo - 1.000.000 zł;

2)     Budowa kanalizacji sanitarnej w Skórzewie rejon ul. Poznańskiej i Stawnej - 520.000 zł;

3)     Budowa kanalizacji sanitarnej w Skórzewie ul. Czereśniowa - 210.000 zł;

4)     Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przepompownią i rurociągami tłocznymi w ulicy Sosnowej w miejscowości Zakrzewo - 360.000 zł;

5)     Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przepompowniami i rurociągami tłocznymi w Zakrzewie - 550.000 zł;

6)     Budowa kanalizacji sanitarnej w Dąbrowie i Palędziu -1.550.000 zł;

7)     Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wraz z przykanalikami w ulicach Ks.A. Majcherka, Wysokiej, Stawnej, i Akacjowej w miejscowości Dopiewo - 400.000 zł;

Budowa kanalizacji sanitarnej w Dopiewie ul. Młyńska - 380.000 zł.”

 

Powyższe ma związek z zaciągnięciem pożyczki, o której Wójt wspominał na początku sesji.

 

Przewodnicząca Rady otworzyła dyskusję.

 

Radny Dziembowski: czy 4 000 zł, które pozostały z oświetlenia ulic w Skórzewie zostaną przeznaczone na wykonanie oświetlenia w parku w Skórzewie?

 

Skarbnik Gminy: na wykonanie dokumentacji oświetlenia parku w Skórzewie zostanie przeznaczone 8 000 zł.

 

Radni dalszej dyskusji nie podjęli i Przewodnicząca Rady poprosiła Przewodniczących stałych Komisji Rady o przedstawienie opinii.

 

Przewodniczący Komisji stwierdzili, że projekt uchwały na posiedzeniach Komisji uzyskał opinię pozytywną.

 

Przewodnicząca Rady Gminy zarządziła głosowanie uchwały.

 

Rada Gminy w obecności 14 radnych, 12 głosami „za”, 2 głosami „wstrzymującymi” podjęła Uchwałę nr LIV/388/10 w sprawie zmiany uchwały Nr XLIII/324/09 Rady Gminy Dopiewo z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dopiewo na 2010 r. 

 

Pełen tekst uchwały stanowi zał. Nr 12 do protokołu sesji. 

 

Do pkt. 13.

Projekt uchwały w sprawie podatku od nieruchomości i zwolnień w tym podatku.

 

Projekt uchwały przedstawił Skarbnik Gminy, który poinformował, że w stosunku do roku ubiegłego stawki podniesiono o 2,6%, tyle ile wzrosły stawki maksymalne.

 

Przewodnicząca Rady otworzyła dyskusję.

 

Radny Danielewski: czy podatki muszą drożeć bez przerwy? To jest droga do nikąd.

 

Skarbnik Gminy: inflacji w skali kraju polityką fiskalną w gminie na pewno nie obniżymy, poza tym drożeją towary i usługi, więc chcąc realizować inwestycje musimy podnosić podatki.

 

Wójt Gminy: nie możemy mówić, że podatnik w naszej gminie jest bezwzględnie traktowany, nasze stawki w porównaniu z  innymi gminami nie są zbyt wysokie. Podatki rosną tylko  o wskaźnik inflacji. Poza tym, subwencja centralna jest umniejszana o kwotę,  o którą moglibyśmy podnieść, a nie podnieśliśmy stawki podatku.

 

Skarbnik Gminy: państwo bowiem do wyliczenia naszych dochodów stosuje stawki maksymalne i od tego ustala wysokość subwencji.

 

Radni dalszej dyskusji nie podjęli i Przewodnicząca Rady poprosiła Przewodniczących stałych Komisji Rady o przedstawienie opinii.

 

Przewodniczący Komisji stwierdzili, że projekt uchwały na posiedzeniach Komisji uzyskał opinię pozytywną. Przewodniczący Komisji Rolnictwa Pan Przybył poinformował, że Komisja przegłosowała stawkę od budynków lub ich części pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego w wysokości 4,72 zł., na poziomie z 2010 r.

 

Przewodnicząca Rady Gminy zarządziła głosowanie uchwały.

 

Rada Gminy w obecności 14 radnych, 11 głosami „za” 1 głosem „wstrzymującym” i 2 głosami „przeciw”  podjęła Uchwałę nr LIV/389/10 w sprawie podatku od nieruchomości i zwolnień w tym podatku.

 

Pełen tekst uchwały stanowi zał. Nr 13 do protokołu sesji. 

 

Do pkt. 14.

Projekt uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego  Gminy Dopiewo w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

 

Projekt uchwały przedstawił Skarbnik Gminy Pan Piotr Łoździn informując, że w uchwale określa się szczegółowy sposób konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów prawa miejscowego w dziedzinach  dotyczących działalności statutowej tych organizacji. Są dwa rodzaje konsultacji: zaproszenie wszystkich organizacji na wspólne spotkanie lub umieszczenie informacji w Biuletynie Informacji Publicznej i wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie. O wyborze sposobu konsultacji każdorazowo decyduje organ wykonawczy.

 

Przewodnicząca Rady otworzyła dyskusję.

 

Radni dyskusji nie podjęli i Przewodnicząca Rady poprosiła Przewodniczących stałych Komisji Rady o przedstawienie opinii.

 

Przewodniczący Komisji stwierdzili, że projekt uchwały na posiedzeniach Komisji uzyskał opinię pozytywną.

 

Przewodnicząca Rady Gminy zarządziła głosowanie uchwały.

 

Rada Gminy w obecności 14 radnych, 14 głosami „za” podjęła Uchwałę nr LIV/390/10 w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego  Gminy Dopiewo w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

 

Pełen tekst uchwały stanowi zał. Nr 14 do protokołu sesji. 

 

Do pkt. 15.

Projekt uchwały w sprawie utworzenia na terenie gminy Dopiewo obwodu do głosowania w zakładzie pomocy społecznej celem przeprowadzenia wyborów Rady Gminy Dopiewo i Wójta Gminy Dopiewo w wyborach samorządowych w  2010 r.

 

Projekt uchwały przedstawił Sekretarz Gminy Pan Władysław Ślisiński informując, że w związku z przeprowadzeniem wyborów Rady Gminy Dopiewo i Wójta Gminy Dopiewo w wyborach samorządowych w  2010 r. zachodzi potrzeba utworzenia na terenie gminy Dopiewo obwodu do głosowania w zakładzie pomocy społecznej - DPS Lisówki.

 

Przewodnicząca Rady otworzyła dyskusję.

 

Radni dyskusji nie podjęli i Przewodnicząca Rady poprosiła Przewodniczących stałych Komisji Rady o przedstawienie opinii.

 

Przewodniczący Komisji stwierdzili, że projekt uchwały na posiedzeniach Komisji nie był omawiany.

 

Przewodnicząca Rady Gminy zarządziła głosowanie uchwały.

 

Rada Gminy w obecności 12 radnych, 12 głosami „za” podjęła Uchwałę nr LIV/391/10 w sprawie utworzenia na terenie gminy Dopiewo obwodu do głosowania w zakładzie pomocy społecznej celem przeprowadzenia wyborów Rady Gminy Dopiewo i Wójta Gminy Dopiewo w wyborach samorządowych w  2010 r.

 

Pełen tekst uchwały stanowi zał. Nr 15 do protokołu sesji. 

 

Do pkt. 16

Projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu

 

Projekt uchwały przedstawił Skarbnik Gminy, który poinformował, że istnieje możliwość zaciągnięcia pożyczki na preferencyjnych warunkach. Pożyczka zostanie przyznana w dwóch transzach, w tym roku otrzymamy 1 000 000 zł i na powyższą kwotę nie trzeba podejmować uchwały, bo Wójt Gminy ma upoważnienie do zaciągania tego typu zobowiązań. Uchwała natomiast potrzebna jest na drugą transze pożyczki, która zostanie przekazana w przyszłym roku.

Przewodnicząca Rady otworzyła dyskusję.

 

Radni dyskusji nie podjęli i Przewodnicząca Rady poprosiła Przewodniczących stałych Komisji Rady o przedstawienie opinii.

 

Przewodniczący Komisji stwierdzili, że projekt uchwały na posiedzeniach Komisji nie był omawiany.

 

Przewodnicząca Rady Gminy zarządziła głosowanie uchwały.

 

Rada Gminy w obecności 14 radnych, 14 głosami „za” podjęła Uchwałę nr LIV/392/10 w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu

 

Pełen tekst stanowiska stanowi zał. Nr 16 do protokołu sesji. 

 

Do pkt. 17

Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Przemęt.

 

Projekt uchwały przedstawił Wójt Gminy, powtarzając argumentację podjęcia przedmiotowej uchwały z początku sesji, gdy składał wniosek o rozszerzenie porządku obrad.

 

Przewodnicząca Rady otworzyła dyskusję.

 

Radny Danielewski; podjęcie tej uchwały to fikcja, przekręt.

 

Wójt Gminy: przekręt byłby wtedy gdyby uchwała została podjęta niezgodnie z prawem. My tylko korzystamy z możliwości, które prawo stwarza.

 

Przewodnicząca Rady Gminy: te 3 dodatkowe punkty to bardzo dużo przy ocenie wniosku. Mamy przykład oceny wniosków dotyczących pływalni, gdzie bliźniacze wnioski zostały ocenione bardzo różnie.

 

Radna Jamont: kto to wymyślił, czy oceniający wnioski nie będą się dziwić, że dwie gminy umówiły się w ten sposób.

 

Wójt Gminy: ja to wymyśliłem, można powiedzieć, że ocena wniosków nie ma racjonalnego wytłumaczenia, ale skoro jest taka możliwość to trzeba z tego skorzystać.

 

Radni dalszej dyskusji nie podjęli i Przewodnicząca Rady poprosiła Przewodniczących stałych Komisji Rady o przedstawienie opinii.

 

Przewodniczący Komisji stwierdzili, że projekt uchwały na posiedzeniach Komisji nie był omawiany.

 

Przewodnicząca Rady Gminy zarządziła głosowanie uchwały.

 

Rada Gminy w obecności 14 radnych, 10 głosami „za”, 3 głosami „wstrzymującymi”, 1 głosie „przeciw”  podjęła Uchwałę nr LIV/393/10 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Przemęt.

Pełen tekst stanowiska stanowi zał. Nr 17 do protokołu sesji. 

 

Do pkt. 18.

Stanowisko Rady Gminy w sprawie ekranów dźwiękochłonnych wzdłuż autostrady w obrębie Gminy Dopiewo.

 

Przewodnicząca Rady Gminy poprosiła radnych o przeczytanie przedmiotowego stanowiska.

 

Przewodnicząca Rady otworzyła dyskusję.

 

Radni dyskusji nie podjęli.

 

Przewodnicząca Rady Gminy zarządziła głosowanie uchwały.

 

Rada Gminy w obecności 13 radnych (salę na moment opuścił Pan J. Przybył), 13 głosami „za” podjęła Stanowisko Nr LIV/14/10 Rady Gminy w sprawie ekranów dźwiękochłonnych wzdłuż autostrady w obrębie Gminy Dopiewo.

 

Pełen tekst stanowiska stanowi zał. Nr 18 do protokołu sesji. 

 

Do pkt. 17.

Korespondencja, która wpłynęła do Rady Gminy w okresie pomiędzy sesjami i komunikaty

 

Przewodnicząca Rady Gminy przeczytała korespondencję, która wpłynęła do Rady Gminy w okresie pomiędzy sesjami i ustosunkowała się do sposobu jej realizacji:

 

1.      Pismo Pana Dariusza Krupki w sprawie sytuacji prawnej działki nr 145/4 obręb Trzcielin.

2.      Pismo Dyrektora Szkoły Podstawowej w Dopiewcu w sprawie poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego w okolicy szkoły (pismo kierowane do Wójta; do wiadomości: Rada Gminy).

3.      Wniosek Pana Ryszarda Wawrzynowa z Lisówek w sprawie zabezpieczenia w budżecie na 2011 r. środków z przeznaczeniem na budowę ogrodzenia placu zabaw w Trzcielinie.

4.      Pismo Okręgowego Inspektora Pracy w Poznaniu w sprawie niewykorzystywania w jednostkach samorządowych zaległych urlopów wypoczynkowych.

5.      Pismo Pana Piotra Dziembowskiego w sprawie wykonania dokumentacji dotyczącej oświetlenia na terenie parku w Skórzewie (pismo kierowane do Wójta; do wiadomości: Rada Gminy).

6.      Pismo Pana Piotra Dziembowskiego w sprawie zabezpieczenia kwoty 200 000 zł w budżecie na 2011 r. na kontynuację prac związanych z rewitalizacją parku w Skórzewie (pismo kierowane do Wójta; do wiadomości: Rada Gminy).

7.      Pismo Pani Marty Jamont w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Starostwa Powiatowego dotyczącym wykonania przejścia dla pieszych na ul. Poznańskiej w Dąbrówce (pismo kierowane do Wójta; do wiadomości: Rada Gminy).

8.      Pismo Dyrektora DPS w Lisówkach w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości i środków transportowych.

9.      Pismo właścicieli posesji położonych w Skórzewie przy ul. Pięknej w sprawie wykonania kanalizacji deszczowej w ww. ulicy (pismo kierowane do Wójta; do wiadomości: Rada Gminy).

10.  Pismo Pana Henryka Kuczmańskiego ze Skórzewa w sprawie nieprawidłowości przy budowie kanalizacji sanitarnej w ul. Czereśniowej w Skórzewie (pismo kierowane do Wójta; do wiadomości: Rada Gminy).

11.  Pismo Dyrektora Szkoły w Dąbrówce w sprawie podpisania na okres 5 lat umowy użyczenia budynku w Dąbrówce gdzie mieści się szkoła podstawowa.

12.  Pisma:  Pana Henryka Kapcińskiego oraz mieszkańców Konarzewa (354 podpisy) w sprawie budowy wielofunkcyjnego boiska ze sztuczną nawierzchnią w Konarzewie.

 

Ponadto Przewodnicząca Rady Gminy poinformowała, że do 15 października br. powinny odbyć się zebrania wiejskie w celu złożenia wniosków do budżetu, dlatego wnioskuję do Pana Wójta o powiadomienie sołtysów o powyższym. Proszę także Państwa radnych o uaktualnienie ankiety o sobie.

 

Do pkt. 19.

Zapytania i wnioski radnych.

 

Radny Dorna: co z kanalizacją w Zakrzewie, podobno ruszyła, ale to nie jest prawda. Otrzymałem pismo z Urzędu Gminy, że zadanie zostanie wykonane do końca listopada br.

 

Z-ca Wójt Gminy Pan Piotr Cegłowski: obecnie prowadzimy w Zakrzewie dwie inwestycje kanalizacyjne:

ul. Gajowa – prace rozpoczęły się w zeszłym roku, które zostały przerwane ze względu na budowę trasy S11. W tym roku pojawiły się pewne problemy związane z brakiem uzgodnienia organizacji ruchu na przedmiotowym terenie, ponadto wykonawca nie chciał się zgodzić na lokalizację przepompowni pod linią wysokiego napięcia. W związku z powyższym zmieniono projekt, zgodnie z którym wykonawca miał rozpocząć prace, ale tego nie uczynił, dlatego w sierpniu br. wysłaliśmy do niego pismo ponaglające w tej sprawie. To jednak nie przyniosło skutku i 31 sierpnia br. w Urzędzie Gminy doszło do spotkania z wykonawcą, który poinformował, że nie zamierza wykonać nakładki ścieralnej na ul. Gajowej i odtworzenia drogi. W związku z tym wypowiedzieliśmy umowę wykonawcy. Kara umowna wyniesie 200 000 zł.

 

Radny Dorna: co dalej z tym tematem, mam na piśmie, że będzie to zrealizowane do końca listopada br. Dlaczego nie zareagowaliście od razy na te problemy? Wiem, że ten sam wykonawca robi o wiele większe inwestycje w Dąbrowie i Palędziu. Co z karą umowną, czy ona zostanie przeznaczona na poczet zadośćuczynienia mieszkańcom za przedłużające się trudności.

 

Z-ca Wójta: wykonawca został wyłoniony w przetargu, nie było podstaw do jego odrzucenia.

 

Wójt Gminy: to nie jest tak, że ktoś w Urzędzie zawalił tą sprawę. Nikt nie jest jasnowidzem, żeby z góry wziąć odpowiedzialność za wykonawcę, który zresztą deklarował, że z zadania się wywiąże. Na spotkaniu przedstawiciel wykonawcy stwierdził, że nie musi wykonywać przedmiotowego zadania. Jedyne co mogliśmy zrobić to poinformować go o rozwiązaniu umowy. Jednak w piątek przysłał pismo o chęci polubownego załatwienia sprawy i zobaczymy co z tego wyniknie.

 

Radny Dorna: w marcu br. na zebraniu wiejskim powiedzieliście Panowie, że ta inwestycja ruszy w maju, minęło 5 miesięcy od tego czasu.

 

Radca Prawny Pan Kublicki: skoro wykonawca podpisał umowę, że wykona zadanie do 30 listopada br. to nie mogliśmy wcześniej wypowiedzieć umowy.

 

Radny Dorna: to teraz też nie powinniście jej wypowiadać, bo może jeszcze zdążyć zrealizować to zadanie.

 

Wójt Gminy: ale inaczej się wypowiada umowę gdy do końca realizacji umowy pozostaje 3 miesiące, a inaczej gdy 3  tygodnie.

 

Radny Kapciński: rozwiązaniem problemów byłoby etapowanie robót.

 

Wójt Gminy: nie przy tej inwestycji.

 

Z-ca Wójta: w sprawie kanalizacji ul. Sosnowej w Zakrzewie w zeszłym tygodniu przekazaliśmy plac budowy wykonawcy i  tym tygodniu inwestycja powinna się rozpocząć – tu mamy innego wykonawcę.

 

Radna Mikołajczak: na lipcowej sesji była mowa o II etapie kanalizacji w Palędziu, co się z tym dalej dzieje?   Nie da się w ogóle przejechać ul. Nową, Słoneczna jest nieskończona.

 

Z-ca Wójta: II etap będzie realizowany, po zakończeniu robót wykonawca ma obowiązek odtworzenia stanu pierwotnego.

 

Skarbnik Gminy: w terminie do 20.12.10 r. ma zostać wykonane 20-30% II etapu.

 

Radna Mikołajczak: czy wykonawca musi odtworzyć asfalt.

 

Z-ca Wójta: tak, poinformuję kiedy to dokładnie nastąpi.

 

Radna Walich: czy nie powinniśmy nakładać większych kar umownych?

 

Wójt Gminy: trzeba to wypośrodkować, maksymalne stawki mogą nam zawęzić grono wykonawców.

 

Radny Kurpiewski: należy zaostrzyć kryteria wyboru wykonawców.

 

Radny Moskalik: czy obok kolektora kanalizacyjnego na ul. Stawnej nie można wymienić rury azbestowej wodociągowej, która popękała w wielu miejscach przy okazji robót kanalizacyjnych ?   

 

Wójt Gminy: to nie jest takie proste, trzeba wybrać wykonawcę, a przede wszystkim mieć na to środki finansowe.

 

Radny Moskalik: wnioskuję o naprawę dziur na ul. Batorowskiej w Skórzewie.

 

Radny Kapciński: kiedy zostanie podpisana umowa z Promykiem w sprawie użytkowania Vitalii, jakie będą warunki korzystania z sali widowiskowej przez mieszkańców? Ten obiekt nie jest pilnowany.

 

Wójt Gminy: przesłaliśmy Panu Maćkowiakowi projekt porozumienia, ale się jeszcze nie odezwał, ale chcemy oczywiście zabezpieczyć interesy mieszkańców. Umowy na pilnowanie nie podpisaliśmy ze względu na koszty.

 

Radny Kapciński: czy radni otrzymają zaproszenia na koncert A.M. Jopek?

 

Wójt Gminy: nie wiem.

 

Przewodnicząca Rady Gminy: ile osób się zameldowało w ramach akcji związanej z koncertem?

 

Wójt Gminy: nie wiem, te sprawy prowadzi pracownik, który obecnie jest na urlopie.

 

Radny Kapciński: czy może Pan coś powiedzieć na temat Akademii Reissa.

 

Wójt Gminy: jest zainteresowanie powołaniem takiej akademii, ale będzie to raczej związane z obiektami, gdzie istnieją „orliki”.

 

Radna Jamont: co się dzieje z koncepcją drogi rowerowej ze Skórzewa do Dąbrówki, co ze spotkaniem dotyczącym rozwiązań komunikacyjnych w Dąbrówce – Malinowa-Poznańska.

 

Wójt Gminy: koncepcja zostanie zaprezentowana na posiedzeniu komisji. Spotkanie w sprawie rozwiązań komunikacyjnych jest w uzgodnieniu.

 

Radny Grządzielewski: czy wniosek o zasiedzenie ul. Północnej w Dopiewie został złożony? Wnioskuję o obcięcie wierzby przy Urzędzie Gminy.

 

Kierownik Referatu Budownictwa Pan Łakomy: wniosek nie został jeszcze złożony, ale jestem w stałym kontakcie z mecenasem prowadzącym sprawę.

 

Radna Mikołajczak: w porządku obrad sesji Radu powiatu znajdują się punkty dotyczące narodowego programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-11, czy Panu Wójtowi wiadomo coś na ten temat?

 

Wójt Gminy: wyjaśnimy to.

 

Radny Kurpiewski: kto będzie zarządzał boiskiem Orlik w Skórzewie po jego wybudowaniu?

 

Wójt Gminy: najprawdopodobniej GOSiR.

 

Radny Dziembowski: wnioskuję o usuniecie błota ze skarpy rowu, który był pogłębiany przez ZUK w parku w Skórzewie. Jak wygląda realizacja oświetlenia w Skórzewie z lat poprzednich?

 

Wójt Gminy: to zadanie nie było wykonywane przez ZUK, zlecającym była Spółdzielnia Ławica-Zachód.

 

Z-ca Wójta: w sprawie oświetlenia czekamy na dokumentację, która ma być gotowa do końca września br.

 

Radny Dziembowski: w rowie przy ul. Nad Potokiem wycięto krzaki tylko z jednej strony, czy zostaną także wycięte z drugiej strony? Po ich usunięciu zrobiło się strome zbocze, czy planujemy ustawienie w tym miejscu jakiejś barierki lub łańcucha?

 

Wójt Gminy: nie planujemy wycinki krzaków z drugiej stronie rowu, drzewa zostaną jeszcze wycięte z koryta, żeby rów był drożny. Ponadto w przyszłym roku ułożymy dodatkowy przepust pod ul. Poznańską, który powinien przyczynić się do poprawy drożności. Barierek nie rozważamy.

 

Radny Dziembowski: złożyłem pismo w Urzędzie Gminy w sprawie studzienki na ul. Truskawkowej w Skórzewie. Studzienka jest ślepa, nie ma od niej przelotu do rowu, około 8 m. Czy można przebić się w tym miejscu do rowu?

 

Wójt Gminy: sprawdzimy jak sprawa wygląda.

 

Przewodnicząca Rady Gminy: kiedy zostanie wykonany dywanik asfaltowy w Dopiewcu? Wnioskuję o dopilnowanie realizacji zadań sołeckich, bo sprawozdania od sołtysów pokazują, że niektóre zadania w ogóle nie zostały podjęte.

 

Z-ca Wójta: w sprawie wykonania dywanika w Dopiewcu zleciliśmy jego wykonanie.

 

Do pkt. 20.

Wolne głosy.

 

Pani Małgorzata Cerbin: jestem mieszkanką Skórzewa, reprezentuję rodziny z ul. Wiśniowej. Na początku lipca napisaliśmy do urzędu Gminy w sprawie dzikiego wysypiska na ul. Wiśniowej – nie otrzymaliśmy żadnej odpowiedzi. Trzy tygodnie temu wysłaliśmy ponownie email w tej sprawie zarówno do Urzędu jak i do Pana Dziembowskiego, ale również nikt nie odpisał.

 

Radny Dziembowski: ja Pani odpisałem.

 

Pani Cerbin: do mnie nie dotarła żadna odpowiedź. Poza tym naprzeciwko naszych posesji na prywatnej działce, przeznaczonej pod budownictwo mieszkaniowe, leżą zwały ziemi. Działka nie jest przeznaczona pod aktywizację gospodarczą, mimo tego transport ziemi odbywała się nieustannie.

 

Komendant Straży Gminnej Pan Kowalczyk: pierwszą informację w tej sprawie otrzymaliśmy 1 czerwca br. i od razu podjęliśmy działania (nałożono mandat). W ostatnią sobotę oraz dzisiaj byłem osobiście na tym terenie i mogę zagwarantować, że od 1 czerwca br. nikt na tą działkę ziemi nie przywiózł, jest tylko stamtąd wywożona. Posiadamy dokumentację fotograficzną. Pan, który prowadzi działalność na przedmiotowym terenie zobowiązał się do likwidacji tego wysypiska wraz z ziemią jeśli nie otrzyma zgody na jej prowadzenie. Jeżeli tego nie zrobi, to sąd zobowiąże go do posprzątania.

 

Wójt Gminy: email. O którym Pani wspomniała pochodził z 14 września br. Odpowiedź na niego została już przygotowana, nie zdążyłem jej jeszcze podpisać, ale mam ją przy sobie.

Następnie Wójt przeczytał projekt odpowiedzi w przedmiotowej sprawie.

 

Pani Cerbin: wnioskuję o udostępnienie adresów e-mailowych radnych, bo kontakt z Państwem jest utrudniony. Ponadto mieszkańcy ul. Wiśniowej są zainteresowani budową ul. Wiśniowej podobnie jak to miało miejsce w przypadku ul. Wrzosowej. Wiem, że jest stanowisko Rady Gminy w sprawie partycypacji, ale mieszkańcy Wrzosowej nie musieli partycypować w proporcjach 70% do 30%. Ile kosztuje bieżące wyrównywanie ul. Wiśniowej? Czy nas ta no stać? Czy nie bardziej opłaca się utwardzenie bitumiczne tej drogi?

 

Wójt Gminy: nie stać nas na to, aby utwardzać wszystkie drogi asfaltem. Najpilniejszą obecnie potrzebą w gminie jest budowa kanalizacji. Ulica Wrzosowa była budowana ze względu na zalania, aby zrobić kanalizacje deszczową konieczne było wykonanie asfaltu. Każda rodzina miała współudział w budowie tej drogi, po 10 500 zł, resztę dołożyła gmina. Ale jest pytanie od jakich ulic zaczynać, bo takich jak Wiśniowa jest cała masa w gminie. Wiemy, że utwardzanie tłuczniem jest doraźne, ale jest tańsze i musimy to robić. Poza tym tam gdzie zostanie przeprowadzona renowacja drogi tłuczniem o lepszej jakości są od razu wnioski o zamontowanie progów zwalniających.

 

Pani Cerbin: chcę jeszcze poinformować, że na ul. Wiśniowej na wysokości posesji Pana Drzymały, na środku drogi rośnie żywopłot. Ponadto na wysokości posesji nr 80 i 82 jest zbudowany betonowy mur, przez który krzaki przedostają się na ulicę, powodując, że samochody nie mogą się minąć.

 

Radny Danielewski: należy zatem odpowiedzieć mieszkańcom, że wolimy budować ogródki jordanowskie i „Orliki” niż drogi i kanalizację. 

 

Przewodnicząca Rady Gminy: to nie jest prawda Panie Wiktorze, nie można w ten sposób do tego podchodzić.

 

Wójt Gminy: skontaktował się ze mną przedstawiciel firmy Świtalscy&Synowie, który poinformował, że jeżeli firma zostanie zobligowana do wykonania kanalizacji z Więckowic do Dopiewa, to może to przekraczać możliwości finansowe i zacznie poszukiwać innych rozwiązań np. budowy oczyszczalni ścieków dla budowanego osiedla. Ponadto zapytał czy w budowę kanalizacji od końca Więckowic do Dopiewa może włączyć się finansowo gmina.

 

Do pkt. 21.

Zakończenie obrad LIV Sesji Rady Gminy Dopiewo.

 

Na koniec Przewodnicząca Rady Gminy Pani Zofia Dobrowolska stwierdziła, że porządek obrad został wyczerpany i dokonała zamknięcia LIV sesji Rady Gminy Dopiewo.

 

Protokół zawiera 18 załączników.

 

Protokół zawiera 22 strony, ponumerowane od 1 do 22.

              

Protokołował

Inspektor ds. Rady Gminy

Damian Gryska