Uchwała Nr XV/143/03

Rady Gminy Dopiewo

z 30 września 2003 r.

 w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w miejscowości Skórzewo, rejon ul. Poznańskiej i Nad Potokiem, działki o nr ewid. 2/6 i 4/3.

 Na podstawie art. 26 ustawy z 7 lipca 1994 r. - o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 1999 r. Nr 15 poz. 139 z późn. zm.) w związku z art. 85 ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717), art. 18 ust. 2 pkt. 5 ustawy z 8 marca 1990 - o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz w oparciu o Uchwałę Nr VIII/87/03 Rady Gminy Dopiewo z 28.04.03 r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Skórzewo, Rada Gminy Dopiewo uchwala, co następuje:

 § 1.

 1.    Uchwala się: „Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowej z dopuszczeniem usług w miejscowości Skórzewo, rejon ul. Poznańskiej i Nad Potokiem, działki o nr ewid.: 2/6 i 4/3” o powierzchni ok. 2,2491 ha – zmiana planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Dopiewo.

2.    Miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, o którym mowa w ust. 1, są ustalenia będące treścią niniejszej uchwały.

3.    Integralną częścią planu jest rysunek planu w skali 1:1000, stanowiący załącznik graficzny do niniejszej uchwały.

 Rozdział 1

Ustalenia ogólne

 § 2.

 Ilekroć w dalszych przepisach niniejszej uchwały jest mowa o:

1)   planie – należy przez to rozumieć ustalenia planu, o których mowa w § 1, ust. 2 uchwały, o ile z treści przepisu nie wynika inaczej,

2)   uchwale – należy przez to rozumieć niniejszą uchwałę Rady Gminy Dopiewo, o ile z treści przepisu nie wynika inaczej,

3)   przepisach szczególnych i odrębnych – należy przez to rozumieć przepisy ustaw wraz z aktami wykonawczymi,

4)   rysunku planu – należy przez to rozumieć rysunek planu na mapie w skali 1:1000 stanowiący załącznik graficzny do niniejszej uchwały,

5)   przeznaczeniu podstawowym – należy przez to rozumieć takie przeznaczenie, które powinno przeważać na danym obszarze, wyznaczonym liniami rozgraniczającymi,

6)   funkcji terenu – synonim przeznaczenia podstawowego,

7)   przeznaczeniu dopuszczalnym – należy przez to rozumieć rodzaje przeznaczenia inne niż podstawowe, które uzupełniają lub wzbogacają przeznaczenie podstawowe,

8)   terenie – należy przez to rozumieć obszar o określonym rodzaju przeznaczenia podstawowego, wyznaczony na rysunku planu liniami rozgraniczającymi,

9)   linii zabudowy - należy przez to rozumieć linię jaką tworzą lica ścian budynków,

10)     wskaźniku intensywności zabudowy - należy przez to rozumieć stosunek powierzchni zainwestowanej do powierzchni terenu, wyrażony w procentach,

11)    działalności gospodarczej – należy przez to rozumieć działalność produkcyjną, usługową i handlową, określoną w przepisach odrębnych i szczególnych,

12)    uciążliwości dla środowiska – należy przez to rozumieć zjawiska fizyczne lub stany utrudniające życie albo dokuczliwe dla otaczającego środowiska, a zwłaszcza hałas, wibracje, zanieczyszczenie powietrza, gleby, wody i zanieczyszczenie odpadami.

 § 3.

 Użyte w planie określenia i nazewnictwo zostało zdefiniowane między innymi w następujących przepisach szczególnych i odrębnych:

1.              ustawa z 21 marca 1985 r. o drogach publicznych. (t. j. Dz. U. z 2000 r. Nr 71, poz. 838, z późn. zm.),

2.              ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz o zmianie niektórych ustaw.(Dz. U. z 2003 r., Nr 80, poz. 718),

3.      ustawa z 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska, (t. j. Dz. U. z 2001, Nr 62, poz. 627),

4.      ustawa z 9 listopada 2000 r. o dostępie do informacji o środowisku i jego ochronie oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 109, poz. 1157 z późn. zm.),

5.      ustawa z 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U z 1995 r. Nr 16, poz. 78, z późn. zm.),

6.              ustawa z 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny(Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93, z późn. zm.),

7.      ustawa z 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628),

8.      rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z 15.06.2002 r.)

9.      rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie. (Dz. U. Nr 43, poz. 430),

10.  rozporządzenie Rady Ministrów z 24.09.2002 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych kryteriów związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięć do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko. (Dz. U. Nr 179, poz. 1490 z 29.10.2002 r.),

11.  rozporządzenie Ministra Środowiska z 09.09.2002 r. w sprawie opracowań ekofizjograficznych (Dz. U. Nr 155, poz. 1298 z 23.09.2002 r.),

12.  ustawa z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 1996 r. Nr 132, poz. 622, z późn. zm.).

 § 4.

 Przedmiot i zakres planu.

1.    Przedmiotem planu jest ustalenie przeznaczenia i zasad zagospodarowania terenu na obszarze objętym planem.

2.    Zakres planu wynika z uchwały Nr VIII/87/03 z dnia 28 kwietnia 2003 r. Rady Gminy Dopiewo o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego terenu w miejscowości Skórzewo, rejon ul. Poznańskiej i Nad Potokiem, działki o nr ewid.: 2/6 i 4/3.

 § 5.

 Zgodnie z wyżej wymienioną uchwałą, planem ustala się:

1.      przeznaczenie terenów oraz linie rozgraniczające tereny o różnych funkcjach lub różnych zasadach zagospodarowania;

2.      linie rozgraniczające ulice, place oraz drogi publiczne wraz z urządzeniami pomocniczymi;

3.      tereny przeznaczone dla realizacji celów publicznych oraz linie rozgraniczające te tereny;

4.      zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej oraz linie rozgraniczające tereny tej infrastruktury;

5.      lokalne warunki, zasady i standardy kształtowania zabudowy oraz urządzania terenu, w tym linie zabudowy i gabaryty obiektów, a także maksymalne lub minimalne wskaźniki intensywności zabudowy;

6.      zasady i warunki podziału terenów na działki budowlane;

7.      szczególne warunki zagospodarowania terenów, w tym zakaz zabudowy, wynikające z potrzeb ochrony środowiska przyrodniczego i kulturowego, prawidłowego gospodarowania zasobami przyrody oraz ochrony gruntów rolnych.

 Rozdział 2

Ustalenia szczegółowe planu

 § 6.

 1.    Obszar objęty planem.

1)   Planem objęto obszar o całkowitej powierzchni około 2,2491 ha.

2)   Obszar, o którym mowa w pkt. 1, położony jest w miejscowości Skórzewo obejmujący tereny działek nr: 2/6 i 4/3.

2.    Granice obszaru objętego planem.

Granice obszaru objętego planem przedstawiono na rysunku planu w skali 1:1000.

 § 7.

 1.    Ustalenie przeznaczenia terenów oraz linii rozgraniczających tereny o różnych funkcjach lub różnych zasadach zagospodarowania.

1)   Na obszarze objętym planem ustala się przeznaczenie podstawowe:

a)   teren zabudowy mieszkaniowej z dopuszczeniem usług oznaczony na rysunku planu symbolem MN;

b)   drogi gminne lokalne oznaczone na rysunku planu symbolem KGL;

c)   drogi dojazdowe wewnętrzne oznaczone na rysunku planu symbolem KDw;

d)   teren drogi powiatowej oznaczonej na rysunku planu symbolem KDP-32201.

2)   Na terenach zabudowy mieszkaniowej ustala się przeznaczenie dopuszczalne, działalność usługową w rozumieniu §2 pkt. 7 i 12, pod warunkiem nie przekraczania na granicy nieruchomości dopuszczalnych wartości uciążliwości, określonych w przepisach szczególnych i odrębnych.

3)   Linie rozgraniczające tereny o różnych funkcjach lub różnych zasadach zagospodarowania stanowi linia ciągła na rysunku planu.

2.    Linie rozgraniczające drogi lokalne, wewnętrzne i publiczne wraz z urządzeniami pomocniczymi.

1)   Linie rozgraniczające dróg dojazdowych oraz dróg publicznych przedstawiono na rysunku planu w skali 1:1000.

2)   Na obszarze objętym planem wyznacza się:

a)   drogi dojazdowe wewnętrzne, oznaczone na rysunku symbolem KDw1, dla których ustala się:

-        szerokość w liniach rozgraniczających: 8,0 m, zgodnie z rysunkiem planu;

-        min. szerokość jezdni: 6,0 m;

-                przy projektowaniu oraz realizacji nawierzchni zachować spadki podłużne i poprzeczne w oparciu o przepisy odrębne i szczególne, a także Polskie Normy;

-        zapewnienie ciągłości odwodnienia zjazdu wzdłuż ulicy;

-        dopuszcza się realizację, w liniach rozgraniczających ulicy, jednostronnego chodnika o szerokości 2,0 m;

b)   droga dojazdowa wewnętrzna oznaczonej na rysunku planu symbolem KDw2 ustala się:

-        szerokość w liniach rozgraniczających: 12 m, zgodnie z rysunkiem planu,

-        min. szerokość jezdni: 6,0 m, z dwustronnym chodnikiem,

-                przy projektowaniu oraz realizacji nawierzchni zachować spadki podłużne i poprzeczne w oparciu o przepisy odrębne i szczególne, a także Polskie Normy,

-        zapewnienie ciągłości odwodnienia zjazdu wzdłuż ulic;

-                dopuszcza się realizację, w liniach rozgraniczających ulicy, chodnika o szer. min. 2,0 m;

-                dopuszcza się wyznaczenie, w liniach rozgraniczających ulicy, ścieżki rowerowej.

c)         teren pod skrzyżowanie drogi KGL i KDP oznaczony jako KGL1

3.         Tereny przeznaczone dla realizacji celów publicznych oraz linie rozgraniczające te tereny. Na terenie objętym planem wydziela się: drogę gminną lokalną będącą terenem publicznym oznaczoną na rysunku planu symbolem KGL1 oraz drogi dojazdowe wewnętrzne, będące terenami publicznymi, oznaczone na rysunku planu symbolem: KDw. Linie rozgraniczające dróg stanowią linie rozgraniczające terenów przeznaczonych dla realizacji celów publicznych.

4.    Zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej oraz linie rozgraniczające tereny tej infrastruktury.

Ustala się realizację infrastruktury technicznej w liniach rozgraniczających dróg, przy zachowaniu przepisów odrębnych i szczególnych, Polskich Norm oraz następujących warunków:

a)    kanalizacja sanitarna: zgodnie z gminnym programem kanalizacji sanitarnej do istniejącego układu sieci kanalizacyjnej w Skórzewie i dalej do istniejącej oczyszczalni ścieków w Skórzewie; do czasu realizacji sieci kanalizacji sanitarnej dopuszcza się korzystanie ze szczelnych zbiorników bezodpływowych, przy zachowaniu przepisów odrębnych i szczególnych;

b)   kanalizacja deszczowa: ustala się powierzchniowe odprowadzenie wód deszczowych wzdłuż układu projektowanego komunikacyjnego; zakazuje się powierzchniowego odprowadzania wód deszczowych poza granice nieruchomości;

c)    zaopatrzenie w wodę, w tym do celów przeciwpożarowych: z istniejącej sieci wodociągowej;

d)   urządzenia elektroenergetyczne: z istniejącej sieci elektroenergetycznej w tym obszarze na warunkach określonych przez właściciela sieci. Instalacja skrzynek pomiarowych na granicy działki, poza pasmem drogi.

e)    zaopatrzenie w gaz: z istniejącej sieci gazowej. Instalacja skrzynek pomiarowych na granicy działki, poza pasmem drogi.

f)     gospodarka cieplna – do celów grzewczych dopuszcza się stosowanie paliw stałych przy wykorzystaniu kotłów niskoemisyjnych oraz rozwiązań ekologicznych (gaz, olej opałowy, energia elektryczna);

g)    inne elementy uzbrojenia: na warunkach określonych w przepisach odrębnych i szczególnych.

5.    Lokalne warunki, zasady i standardy kształtowania zabudowy oraz urządzania terenu, w tym linie zabudowy i gabaryty obiektów, a także maksymalne i minimalne wskaźniki intensywności zabudowy.

1)      Na terenie oznaczonym symbolem MN, zabudowę należy kształtować w sposób zapewniający zachowanie przepisów odrębnych i szczególnych, Polskich Norm oraz następujących warunków:

a)      budynki mieszkalne wolnostojące do wysokości II kondygnacji, w przypadku prowadzenia działalności usługowej w parterach budynków dopuszcza się wysokość zabudowy do III kondygnacji wraz z poddaszem użytkowym o maksymalnej wysokości 10,0 m

b)      dopuszcza się realizację budynków usługowych wolnostojących lub przybudowanych do budynku mieszkalnego oraz obiektów towarzyszących prowadzonej działalności usługowej o powierzchni do 40 m2 i wysokości 3,5 m;

c)      dach spadzisty o kącie nachylenia od 200 – 45o, pokrycie z dachówki lub materiałów dachówko-podobnych;

d)      ustala się nieprzekraczalną linię zabudowy: 20,0 m od krawędzi jezdni drogi powiatowej KDP32201 Skórzewo-Dąbrówka;

e)      ustala się nieprzekraczalną linię zabudowy: 7,0 m od linii rozgraniczających drogi gminnej lokalnej KGL;

f)        ustala się nieprzekraczalną linię zabudowy: 6,0 m od linii rozgraniczających dróg dojazdowych KDw;

g)      wskaźnik intensywności zabudowy: do 45 % powierzchni działki;

h)      w obszarze nieruchomości należy przewidzieć miejsca postojowe dla przyjezdnych;

i)        dopuszcza się realizację garaży wbudowanych lub przybudowanych do budynku mieszkalnego oraz prowadzenia usług w parterze budynku;

j)        dopuszcza się realizację garaży wolnostojących i budynków usługowych w strefach zabudowy danego obszaru, w sposób nie kolidujący dla użytkowników terenów sąsiednich;

k)      powierzchnia zabudowy garaży wolnostojących lub przybudowanych może wynosić maksymalnie 40 m2, o wysokości pomieszczenia nie większej niż 3,0 m;

l)        lokalizacja projektowanej zabudowy mieszkaniowej z funkcją usług nie może ograniczać funkcjonowania terenów rolniczych przylegających bezpośrednio do terenów zabudowy mieszkaniowo-usługowej oraz nie może wpływać na stosowanie odpowiednich środków i metod uprawy ziemi.

6.    Zasady i warunki podziału terenu na działki budowlane.

1)   Na obszarze objętym planem ustala się podziały zgodnie z rysunkiem planu

2)   Dopuszcza się łączenie sąsiednich działek, o ile zajdzie taka potrzeba, a sąsiadujące działki będą stanowiły własność jednego właściciela i realizację jednego budynku jednorodzinnego pod warunkiem, że projektowane budynki powstaną zgodnie z naniesionymi na rysunku planu nieprzekraczalnymi liniami zabudowy oraz zgodnie z prawem budowlanym.

7.    Szczególne warunki zagospodarowania terenu, w tym zakaz zabudowy, wynikający z potrzeb ochrony środowiska przyrodniczego i kulturowego, prawidłowego gospodarowania zasobami przyrody oraz ochrony gruntów rolnych.

1)   Obsługę komunikacyjną ustala się z drogi powiatowej KDP32201 Skórzewo-Dąbrówka i drogi gminnej lokalnej KGL oraz dróg dojazdowych wewnętrznych KDw, przy czym dla zjazdów ustala się:

a)    włączenie z dróg pod kątem prostym lub zbliżonym do prostego;

b)   zachowanie minimalnych, przewidzianych w przepisach szerokości utwardzonych zjazdów;

c)    zapewnienie ciągłości odwodnienia zjazdów wzdłuż dróg.

2)   Dopuszcza się zmianę sposobu użytkowania obiektów lub ich części z funkcji podstawowej na dopuszczalną, przy zachowaniu warunków określonych w uchwale oraz przepisów szczególnych i odrębnych.

3)   Na działkach, na których będzie prowadzona działalność usługowa, ustala się, że w ramach nieruchomości należy przewidzieć miejsca postojowe dla przyjezdnych.

4)   Na całym obszarze planu ustala się wyposażanie nieruchomości w urządzenia służące do gromadzenia odpadów komunalnych; unieszkodliwianie lub usuwanie wszelkiego rodzaju odpadów z terenu nieruchomości winno odbywać się na zasadach określonych w przepisach odrębnych i szczególnych.

5)   Należy zapobiegać i przeciwdziałać zmianom powierzchni ziemi. W tym celu należy nie dopuszczać do niszczenia lub uszkadzania powierzchni ziemi, gleby i rzeźby terenu, przez niekorzystne przekształcanie ich budowy oraz niewłaściwe składowanie odpadów i odprowadzanie ścieków.

6)   Powstałe wszystkie drogi wewnętrzne w wyniku dokonania podziału gruntu pozostaną drogami stanowiącymi własność właściciela gruntu. Uzbrojenie terenu przez gminę może nastąpić po nieodpłatnym przekazaniu dróg wewnętrznych na rzecz gminy. Uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nie rodzi automatycznie, w pierwszej kolejności, obowiązku Gminy do realizacji na terenie opracowania infrastruktury technicznej.

7)   Wszelkie prace ziemne na terenach zmeliorowanych należy uzgodnić z miejscową Spółką Wodną. W przypadku uszkodzenia urządzeń drenarskich, które zostały spowodowane przez właściciela danej nieruchomości, zobowiązany jest on do ich naprawy na własny koszt i włączenia do istniejącego systemu drenażowego.

8)   Dotyczy prac ziemnych: w razie odkrycia obiektów archeologicznych przez ekipę budowlaną należy, zgodnie z art. 22 i 24 ustawy z 15 lutego 1962 r. o ochronie dóbr kultury (Dz. U. Nr 98 z 1999 r., poz. 1150), zabezpieczyć stanowisko i zgłosić do Działu Ochrony Zabytków Archeologicznych w Poznaniu.

9)            Zakazuje się:

a)    na terenach objętych planem budowy budynków inwentarskich;

b)   prowadzenia prac trwale naruszających panujące na obszarze objętym planem i w jego sąsiedztwie stosunki gruntowo-wodne;

c)    lokalizacji inwestycji i obiektów szkodliwych dla środowiska oraz inwestycji zaliczanych do mogących pogorszyć stan środowiska, wymienianych w przepisach szczególnych i odrębnych.

11)        Uciążliwości dla środowiska związane z prowadzoną na terenie poszczególnych nieruchomości działalnością usługową, a powodowane przez hałas, wibracje, zakłócenia elektroenergetyczne i promieniowanie, nie mogą wykraczać poza granice nieruchomości.

 Rozdział 3

Przepisy końcowe

 § 8.

 Plan zachowuje ważność, jeśli:

1.    Nastąpi zmiana lub nowelizacja któregokolwiek z wymienionych w § 3 przepisów odrębnych lub szczególnych, chyba że z ich treści będzie wynikał obowiązek dokonania zmiany planu.

2.    Nastąpi zmiana wymienionych w planie numerów ewidencyjnych działek.

 § 9.

 Z dniem wejścia w życie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w miejscowości Skórzewo, rejon ul. Poznańskiej i Nad Potokiem, działki o nr ewid.: 2/6 i 4/3 w gminie Dopiewo, traci moc miejscowy plan ogólny zagospodarowania przestrzennego gminy Dopiewo, zatwierdzony uchwałą nr XXXI/85/92 Rady Gminy Dopiewo z dnia 18.12.92 r. (Dz. Urz. Woj. Pozn. Nr 2/93, poz. 16) w części objętej ustaleniami niniejszej uchwały.

 § 10.

 Ustala się stawkę procentową, służącą naliczeniu jednorazowej opłaty od wzrostu wartości nieruchomości, o której mowa w art. 36 ust. 3 ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym w wysokości 30%.

 § 11.

 Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dopiewo.

 § 12.

 Uchwała wchodzi w życie 14 dni po ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.