Uchwała Nr XIII / 131 /03

Rady Gminy Dopiewo

z dnia 01 września 2003 roku

 w sprawie: trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół o uprawnieniach szkół publicznych.

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami), w związku z art. 90 ust.1, 2a, 3c i 4 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz.  U. Nr 67 z 1996r. poz 329 z późniejszymi zmianami) Rada Gminy uchwala co następuje:

 §1

Niepubliczne szkoły podstawowe i gimnazja otrzymają dotacje z budżetu gminy.

 §2

Szkoły niepubliczne o uprawnieniach szkół publicznych, w których realizowany jest obowiązek szkolny, otrzymują na każdego ucznia dotacje w kwocie przewidzianej na jednego ucznia danego typu i rodzaju szkoły części oświatowej subwencji ogólnej otrzymanej przez Gminę Dopiewo.

 §3

Dotacja, o której mowa w §2 dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, może zostać zwiększona do 5 złotych miesięcznie na 1 ucznia i przeznaczona na poprawę warunków nauczania.

 §4

1. Dotacje otrzymają szkoły, o których mowa w §1, pod warunkiem, że osoba je prowadząca poda Gminie Dopiewo planowaną liczbę uczniów nie później niż do 30 września roku poprzedzającego udzielenie dotacji.

 2. Szkoła, która nie przedłożyła wniosku do 30 września roku poprzedzającego udzielenie dotacji i jest wpisana do ewidencji szkół niepublicznych prowadzonej przez Jednostkę Samorządu Terytorialnego może otrzymać w terminie od września do grudnia roku budżetowego dotację.

 §5

Kwota dotacji będzie przekazywana w miesięcznych częściach w terminie do ostatniego dnia każdego miesiąca, na podstawie przesłanych wniosków z danej placówki o ilości uczniów(wychowanków) na pierwszy dzień roboczy danego miesiąca, zgodnie z wnioskiem o udzielenie dotacji, stanowiącym załącznik nr 1 do uchwały, składanym comiesięcznie do Gminy Dopiewo w terminie do trzeciego dnia za dany miesiąc.

Podana ilość uczniów winna być zgodna ze stanem w Księdze Uczniów danej placówki i potwierdzona przez dyrektora szkoły.

Do wniosku osoba prowadząca szkołę dołącza potwierdzoną kopię odpowiedniego sprawozdania GUS (serii S) dotyczącego liczby uczniów.

Dotacja za miesiące wakacyjne liczona będzie jako średnia uczniów całego roku szkolnego.

 §6

Rozliczenie dotacji następuje poprzez określenie przez prowadzącego szkołę, na jakie oświatowe cele i w jakiej wysokości wydatkował otrzymaną dotację zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały. Rozliczenie następuje do trzeciego dnia miesiąca za miesiąc poprzedni.

 §7

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dopiewo.

 §8

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.