Uchwała Nr XIII/133/03

Rady Gminy Dopiewo

z dnia 1 września 2003r.

 w sprawie powołania Zespołu opiniującego kandydatów na ławników.

 Na podstawie art. 163 § 2 ustawy z dnia 27 lipca 2001r. "Prawo o ustroju sądów powszechnych" (Dz. U.  Nr 98 poz. 1070 z 2001r.  z późn. zm.)  Rada Gminy Dopiewo uchwala co następuje:

 § 1

 Powołuje się Zespół opiniujący kandydatów na ławników w składzie:

 1.      Pan Tadeusz Bartkowiak

 2.      Pani Joanna Bocian – Sobkowska

 3.      Pan Zygmunt Matuszewski

 4.      Pan Zbigniew Nowicki

 § 2

 Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Gminy Dopiewo.

 § 3

 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .