Uchwała Nr XIII/137/03

Rady Gminy Dopiewo

z 1 września 2003 r.

 w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w miejscowości Dopiewo, rejon ul. Wyzwolenia dla działek nr ewid. 637/2 i 637/3.

 Na podstawie art. 26 ustawy z 7 lipca 1994 r. - o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 1999 r. Nr 15 poz. 139 z późn. zm.) w związku z art. 85, ust. 2 z 27 marca 2003 r. – o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717), art. 18 ust. 2 pkt. 5 ustawy z 8 marca 1990 - o samorządzie gminnym (Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z 13.12.2001 r. z późn. zm.) oraz w oparciu o Uchwałę Nr VI/63/03 Rady Gminy Dopiewo z 31.03.03 r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Dopiewo, Rada Gminy Dopiewo uchwala co następuje:

 § 1.

 1.    Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu działalności gospodarczej w miejscowości Dopiewo rejon ulicy Wyzwolenia na obszarze działek o nr ewid. 637/2 i 637/3 o powierzchni ok. 1,232 ha.

2.    Miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, o którym mowa w ust. 1, są ustalenia będące treścią niniejszej uchwały.

3.    Integralną częścią planu jest rysunek planu w skali 1:1000, stanowiący załącznik graficzny do niniejszej uchwały.

 Rozdział I

Przepisy ogólne

 § 2.

 Ilekroć w dalszych przepisach niniejszej uchwały jest mowa o:

1)   planie – należy przez to rozumieć ustalenia planu, o których mowa w § 1, ust. 2 uchwały, o ile z treści przepisu nie wynika inaczej,

2)   uchwale – należy przez to rozumieć niniejszą uchwałę Rady Gminy Dopiewo, o ile z treści przepisu nie wynika inaczej,

3)   przepisach szczególnych i odrębnych – należy przez to rozumieć przepisy ustaw wraz z aktami wykonawczymi,

4)   rysunku planu – należy przez to rozumieć rysunek planu na mapie w skali 1:1000 stanowiący załącznik graficzny do niniejszej uchwały,

5)   funkcji terenu – należy przez to rozumieć takie przeznaczenie, które obowiązuje na danym obszarze, wyznaczonym liniami rozgraniczającymi,

6)   terenie – należy przez to rozumieć obszar o określonym rodzaju przeznaczenia podstawowego, wyznaczony na rysunku planu liniami rozgraniczającymi,

7)         linii zabudowy - należy przez to rozumieć linię jaką tworzą lica ścian budynków,

8)         wskaźniku intensywności zabudowy - należy przez to rozumieć stosunek powierzchni zainwestowanej do powierzchni terenu, wyrażony w procentach,

9)        działalności gospodarczej – należy przez to rozumieć działalność produkcyjną, usługową i handlową, określoną w przepisach odrębnych i szczególnych,

 § 3.

 Użyte w planie określenia i nazewnictwo zostało zdefiniowane między innymi w następujących przepisach szczególnych i odrębnych:

1.              ustawa z 21 marca 1985 r. o drogach publicznych. (t. j. Dz. U. z 2000 r. Nr 71, poz. 838, z późn. zm.),

2.              ustawa z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane. (t. j. Dz. U. z 2000 r. Nr 106, poz. 1157, z późn. zm.),

3.      ustawa z 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska, (t. j. Dz. U. z 2001, Nr 62, poz. 627),

4.      ustawa z 9 listopada 2000 r. o dostępie do informacji o środowisku i jego ochronie oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 109, poz. 1157 z późn. zm.),

5.      ustawa z 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U z 1995 r. Nr 16, poz. 78, z późn. zm.),

6.              ustawa z 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny(Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93, z późn. zm.),

7.      ustawa z 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628),

8.      rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, (Dz. U. Nr 33, poz. 270 z 13.02.2003 r.)

9.      rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie. (Dz. U. Nr 43, poz. 430),

10.  rozporządzenie Rady Ministrów z 24.09.2002 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych kryteriów związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięć do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko. (Dz. U. Nr 179, poz. 1490 z 29.10.2002 r.),

11.  rozporządzenie Ministra Środowiska z 09.09.2002 r. w sprawie opracowań ekofizjograficznych (Dz. U. Nr 155, poz. 1298 z 23.09.2002 r.),

12.  ustawa z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 1996 r. Nr 132, poz. 622, z późn. zm.).

 § 4.

 Przedmiot i zakres planu.

1.    Przedmiotem planu jest ustalenie przeznaczenia i zasad zagospodarowania terenu na obszarze objętym planem.

2.    Zakres planu wynika z uchwały Nr VI/63/03 z 31 marca 2003 r. Rady Gminy Dopiewo o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu działek o nr ewid. 637/2 i 637/3 o powierzchni około 1,232 ha w miejscowości Dopiewo, rejon ulicy Wyzwolenia. Zgodnie z wyżej wymienioną uchwałą, planem ustala się:

1)   przeznaczenie terenów oraz linie rozgraniczające tereny o różnych funkcjach lub różnych zasadach zagospodarowania;

2)   linie rozgraniczające ulice, place oraz drogi publiczne wraz z urządzeniami pomocniczymi;

3)   tereny przeznaczone dla realizacji celów publicznych oraz linie rozgraniczające te tereny;

4)   zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej oraz linie rozgraniczające tereny tej infrastruktury;

5)   lokalne warunki, zasady i standardy kształtowania zabudowy oraz urządzania terenu, w tym linie zabudowy i gabaryty obiektów, a także maksymalne wskaźniki intensywności zabudowy;

6)   zasady i warunki podziału terenów na działki budowlane;

7)   szczególne warunki zagospodarowania terenów, w tym zakaz zabudowy, wynikające z potrzeb ochrony środowiska przyrodniczego i kulturowego, prawidłowego gospodarowania zasobami przyrody oraz ochrony gruntów rolnych.

 § 5.

 Na obszarze objętym opracowaniem ustala się kategorię przeznaczenia terenu: działalność gospodarcza, oznaczoną na rysunku planu symbolem  – G.

 § 6.

 W zakresie zasad podziału terenów na działki budowlane ustala się:

1.      na rysunku planu przedstawiono istniejące podziały na działki budowlane,

2.      zezwala się na scalanie istniejących działek i zagospodarowanie ich w całości pod warunkiem, że nie spowoduje to dysfunkcyjności terenów sąsiednich, tzn. uniemożliwi ich zabudowę zgodnie z ustaleniami niniejszego planu albo ograniczy prawidłowy dostęp do nich.

 Rozdział II

Przepisy szczegółowe

 § 7.

 Dla terenów działalności gospodarczej (G) ustala się:

1.      zezwala się na lokalizację funkcji: działalność produkcyjna i rzemieślnicza, handel hurtowy, bazy, składy i magazyny, parkingi (w tym dla samochodów ciężarowych), garaże, stacje obsługi pojazdów, urządzenia infrastruktury technicznej, biura, usługi komercyjne, zezwala się na wszelkie rozwiązania dachów, w tym kombinacje dachów płaskich i pochyłych, pod warunkiem zapewnienia wysokich walorów architektonicznych projektowanych obiektów,

2.      dla wszystkich terenów przeznaczonych pod zabudowę ustala się obowiązek zapewnienia miejsc parkingowych zgodnie z potrzebami danej funkcji w ramach własnej posesji,

3.      maksymalną powierzchnię zainwestowania obiektami kubaturowymi ustala się na 60%

4.      maksymalną wysokość budynków ustala się na 15,0 m

5.      przednią nieprzekraczalną linię zabudowy ustala się na 10,0 m,

6.      infrastrukturę należy realizować poza pasem drogi w obszarze pomiędzy granicą działki a przednią linią zabudowy

7.      dopuszcza się budowę 1 zjazdu na drogę powiatową (ul. Wyzwolenia).

8.      na etapie wykonywania projektów budowlanych inwestycji, należy zapewnić rozwiązania minimalizujące ewentualne konflikty pomiędzy funkcją działalności gospodarczej a funkcją zabudowy mieszkaniowej.

9.      nakazuje się lokalizację szpalerów zieleni izolacyjnej, zgodnie z oznaczeniami na rysunku planu.

 § 8.

Zasady obsługi w zakresie infrastruktury:

1.    kanalizacja sanitarna: odprowadzanie ścieków wyłącznie do sieci kanalizacji sanitarnej, odprowadzanie wszystkich ścieków do oczyszczalni;

2.    kanalizacja deszczowa: ustala się powierzchniowe odprowadzenie wód deszczowych z dróg i placów po uprzednim podczyszczeniu do sieci kanalizacji deszczowej gminnej; zakazuje się powierzchniowego odprowadzania wód deszczowych poza granice nieruchomości;

3.    zaopatrzenie w wodę, w tym do celów przeciwpożarowych: z istniejącej sieci wodociągowej;

4.    urządzenia elektroenergetyczne: sieć energetyczna (skablowana, podziemna) – sposób zasilania i układ sieci wraz z transformatorami wewnętrznymi (zakładowymi) rozwiązany będzie na etapie programowania i projektowania realizacyjnego i uzgodniony z właściwym dysponentem sieci. Instalacja skrzynek pomiarowych winna być w linii rozgraniczającej, poza pasmem drogi,

5.    sieć telefoniczna (skablowana, podziemna) – warunki techniczne przyłączenia do sieci określi operator sieci na etapie programowania i projektowania realizacyjnego,

6.    zasilanie w gaz – z istniejącej i projektowanej sieci gazowej; warunki techniczne przyłączenia do sieci rozdzielczej określi właściwy dysponent sieci. Instalacja skrzynek pomiarowych winna być w linii rozgraniczającej, poza pasmem drogi.

7.    gospodarka cieplna – do celów grzewczych zaleca się stosowanie paliw stałych przy wykorzystaniu kotłów niskoemisyjnych oraz alternatywnych rozwiązań ekologicznych.

8.    dla obiektów urządzeń infrastruktury nie obowiązują wyznaczone linie zabudowy

9.    ustala się gromadzenie odpadów bytowych z każdej posesji w pojemnikach zlokalizowanych na terenie tej posesji.

10.  podstawę realizacji uzbrojenia technicznego stanowić będą projekty branżowe,

11.  inne elementy uzbrojenia: na warunkach określonych w przepisach odrębnych i szczególnych.

 § 9.

 1.      Wszelkie prace na terenach zmeliorowanych należy uzgodnić z miejscową spółką wodną. W przypadku, kiedy uszkodzenie urządzeń drenarskich zostało spowodowane przez właściciela danej nieruchomości, zobowiązany jest on do ich naprawy na własny koszt.

2.      Powstałe wszystkie drogi wewnętrzne w wyniku dokonania podziału gruntu pozostaną drogami stanowiącymi własność właściciela gruntu. Uzbrojenie terenu przez gminę może nastąpić po nieodpłatnym przekazaniu dróg wewnętrznych na rzecz gminy. Uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nie rodzi automatycznie, w pierwszej kolejności, obowiązku Gminy do realizacji na terenie opracowania infrastruktury technicznej.

3.      Dotyczy prac ziemnych: w razie przypadkowego odkrycia obiektów archeologicznych przez ekipę budowlaną należy, zgodnie z art. 22 i 24 ustawy z dnia 15 lutego 1962 r. o ochronie dóbr kultury (tekst jednolity D. U. Nr 98 z 1999 r., poz. 1150) zabezpieczyć znalezisko i zgłosić ten fakt do Działu Ochrony Zabytków Archeologicznych Muzeum Archeologicznego w Poznaniu (Pałac Górków, ul. Wodna 27, 61-781 Poznań) lub do Wojewódzkiego Oddziału Służby Ochrony Zabytków w Poznaniu – Wielkopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

4.      W celu prawidłowego posadowienia budynków oraz uzbrojenia technicznego podziemnego na terenie opracowania planu, występujący grunt rodzimy wymaga rozpoznania geologicznego w zakresie nośności gruntów oraz występowania wody gruntowej i jej agresywności.

5.      zakazuje się lokalizowania urządzeń to jest: urządzeń wyższych niż 50,0 m oraz urządzeń emitujących promieniowanie elektromagnetyczne stanowiących przeszkodę lotniczą, bez ich uzgodnienia z Wojewódzkim Sztabem Wojskowym w Poznaniu,

6.      zakazuje się wycinania drzew bez decyzji administracyjnej oraz niszczenia istniejących drzew,

7.      Ustala się szczególne warunki zagospodarowania terenu w zakresie ochrony środowiska przyrodniczego, zdrowia ludzi w tym ochrony akustycznej:

1)      Na terenie objętym planem zakazuje się lokalizacji obiektów (zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z 24.09.2002 r. - Dz. U. Nr 179, poz. 1490 z 29.10.2002) mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych kryteriów związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięć do sporządzania raportu o oddziaływaniu na środowisko.

2)      Ustala się zasady ochrony akustycznej wg obowiązujących norm.

 Rozdział III

Przepisy końcowe

 § 10.

 Z dniem wejścia w życie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Dopiewo w miejscowości Dopiewo, traci moc ogólny plan zagospodarowania przestrzennego gminy Dopiewo, zatwierdzony Uchwałą Nr XXXI/85/92 Rady Gminy Dopiewo z 18.12.1992 r., opublikowany w Dzienniku Urzędowym Województwa Poznańskiego Nr 2, poz. 16 z 01.02.1993 r. w części objętej w/wplanem miejscowym.

 § 11.

 Zgodnie z art. 10, ust. 3, art. 36 ustawy z 7 lipca 1994 o zagospodarowaniu przestrzennym dla terenów o nowych funkcjach, wyznaczonych w zmianie planu, ustala się 15% stawkę służącą naliczaniu opłaty z tytułu wzrostu nieruchomości.

 § 12.

 Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dopiewo.

 § 13. 

Uchwała wchodzi w życie 14 dni po ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.