Uchwała Nr XI/123/03

Rady Gminy Dopiewo

z dnia 30 czerwca 2003 roku

 w sprawie: zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w Zakrzewie”.

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. c ustawy z dnia 8 marca 1990 r. O samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) w związku z art. 48 ust. 1 pkt. 2 i art. 112 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. O finansach publicznych (Dz. U. Nr 155 poz. 1014 z późniejszymi zmianami) Rada Gminy uchwala co następuje:

 § 1.

Wyraża się zgodę na zaciągnięcie pożyczki na zadanie inwestycyjne „Budowa kanalizacji sanitarnej w Zakrzewie” w kwocie 150.000 zł (słownie: stopięćdziesiąttysięcyzłotych ) z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

 § 2.

Zaciągniętą pożyczkę zamierza się spłacić w latach 2004 – 2009 dochodami ze źródeł własnych.

 § 3.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dopiewo.

 § 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.