Uchwała Nr X/108/03

Rady Gminy Dopiewo

z dnia 16 czerwca 2003 r.

 w sprawie zmiany Uchwały Nr V/44/03 Rady Gminy Dopiewo z dnia 24 lutego 2003 r. w       sprawie założenia przedszkola w Zakrzewie.

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (  Dz. U. Nr 142 z 2001 r., poz. 1591 z późniejszymi zmianami ), w związku z art. 5 oraz art. 58 ust. 1 i 2  ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( Dz. U. Nr 67 z 1996 r., poz. 329 z późniejszymi zmianami ), Rada Gminy uchwala, co następuje:

 § 1

W Uchwale Nr V/44/03 Rady Gminy Dopiewo z dnia 24 lutego 2003 r. w sprawie założenia przedszkola w Zakrzewie wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1 otrzymuje brzmienie: „Zakłada się z dniem 1 lipca  2003 r. publiczne Przedszkole w Zakrzewie przy ul. Długiej 57, zwane dalej przedszkolem.”

 § 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

 § 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.